PONAD 70 LAT DOŚWIADCZENIA

NAJLEPSZE
KON­TAK­TY Z
BRANŻĄ PRZEMYSŁOWĄ,
PRO­DU­CEN­TA­MI I
ROLNICTWEM

Surow­ce z całe­go świa­ta dla prze­mys­łu, hand­lu i przetwórstwa.

Han­del surow­ca­mi od trzech pokoleń

Od ponad 70 lat jes­teś­my łącz­ni­kiem międ­zy rol­nict­wem a przet­wórst­wem. Zakor­ze­ni­eni w regio­nie i połącze­ni w glo­balną sieć, łąc­zymy pro­duk­c­ję i przet­wórst­wo tam, gdzie regio­nal­na podaż jest nie­wyst­ar­c­za­ją­ca pod wzglę­dem ilości lub jakości, aby speł­niała wyma­ga­nia nowo­c­zes­nej pro­duk­c­ji żyw­ności. Obec­nie zapo­trze­bo­wa­nie na żyw­ność wykrac­za dale­ko poza pod­sta­wo­we dost­a­wy. Od ponad 20 lat zaj­mu­je­my się hand­lem zbożem eko­lo­gicz­nym, pro­wad­zi­my upra­wy kon­trak­to­we i twor­zymy nowe per­spek­ty­wy dla pro­du­cen­tów żyw­ności i rol­nict­wa eko­lo­gicz­ne­go. Bez­glu­tenowe surow­ce takie jak eko­lo­gicz­ny owies, eko­lo­gicz­na gry­ka i eko­lo­gicz­ne pro­so w peł­ni odpowia­da­ją tren­dom wśród euro­pe­js­kich konsumentów.

Jako Berg­mann GmbH spec­ja­li­zu­je­my się w ros­ną­cych wyma­ga­niach coraz bard­ziej zróż­ni­co­wa­nej die­ty kon­su­men­tów. Czy to żyw­ność dla nie­mow­ląt, surow­ce bez­glu­tenowe, upra­wy eko­lo­gicz­ne, moni­to­ro­wa­nie: znamy nas­zych part­nerów, sprawdza­my na mie­js­cu, doradza­my i towar­zy­szymy od zasiewu do przet­warza­nia. Mamy doś­wiad­cze­nie w impor­cie surow­ców eko­lo­gicz­nych z kra­jów trze­cich, czy to z Ukrai­ny, Kazach­sta­nu czy Kanady.

getreide-bergmann-karte-start

Tak, chcie­li­by­ś­my uzys­kać więcej informacji.
Jes­teś­my

Grafiken--Getreide-Bergmann-06
Grafiken--Getreide-Bergmann-06

WAR­TOŚCI

Gwa­ran­tu­je­my spraw­ny prze­bieg procesu

Jas­na defi­nic­ja war­to­sci wyni­ka z nas­zych dzi­al­ań na co dzień jako surow­ca. Tra­dy­c­ja i nowo­c­zes­ność opi­su­ją ist­nien­ie tra­dy­cy­j­n­e­go przedsię­bi­o­rst­wa w zmi­e­nia­ją­cych się cza­sach i zwią­za­ne z tym wyzwania.

1952-12F

DOŚ­WIAD­CZE­NIE

Od ponad 70 lat jes­teś­my part­ne­rem w rol­nict­wie i reno­mo­wanym przedsię­bi­o­rst­wem hand­lo­wym w dzied­zi­nie prze­mysł żyw­nościo­we­go i pro­duk­c­ji pasz dla zwier­ząt. Jak rów­nież zachowu­je­my tra­dy­cy­j­ne war­tości w zmi­e­nia­ją­cych się czasach.

NIE­ZA­WOD­NOŚĆ

Każ­de­go dnia na nowo udo­wad­nia­my nas­zą nie­za­wod­ność. Szc­ze­gól­nie w codzi­en­nych pro­ce­sach rea­li­za­c­ji oraz w hand­lu eko­lo­gicz­ny­mi pro­dukt­a­mi rol­ny­mi, nie­za­wod­ność jest wys­o­ką war­tością. Nie­za­wod­ności nie moż­na kupić, ale moż­na jej doś­wiad­c­zać każ­de­go dnia – z nami.

ZAUFA­NIE

Zaufa­nie jest nie­zwyk­le ważnym czyn­ni­kiem w hand­lu eko­lo­gicz­ny­mi i surow­ca­mi. Poprzez regu­lar­ne audy­ty, moni­to­ring i oso­bis­te kon­tak­ty twor­zymy pod­sta­wy do opar­tej na zaufa­niu współ­pra­cy z nas­zy­mi partnerami.

Grafiken--Getreide-Bergmann-06

Co nas wyróżnia

Wspól­ne ksz­tał­to­wa­nie przy­szłości nas­zych kli­en­tów i dostawców

Doradza­my nas­zym part­nerom, zar­ządza­my pro­ce­s­a­mi, opra­cowu­je­my indy­wi­du­al­ne rozwią­za­nia dla wymo­gów nowo­c­zes­ne­go i prze­jr­zy­s­te­go łań­cu­cha dostaw.

getreide-bergmann-lieferkettenueberwachung

ŁAŃ­CUCHY DOSTAW-
MONITOROWANIE

Moż­li­wość śledzenia

getreide-bergmann-qualitaetsstandard

KON­TRO­LA
STAN­DAR­DÓW JAKOŚCI 

Kon­tro­la moż­li­wych wpływów

getreide-bergmann-termingerecht

TER­MI­NO­WA I PEW­NA REALIZACJA

Indy­wi­du­al­ne rozwią­za­nia na Państ­wa życzenie

Grafiken--Getreide-Bergmann-06

Cer­ty­fi­ka­ty

Demon­taż na zle­ce­nie, pierws­zy importer

Oprócz wymi­e­n­ionych poniżej cer­ty­fi­ka­tów, jes­teś­my rów­nież part­ne­rem kon­trak­to­wym QS.

Odpo­wied­ni cer­ty­fi­kat jest dost­ęp­ny do pobra­nia tutaj.

EU Bio Zertifizierung
DE ÖKO 039

EUbiosiegelneu

GMP+ FSA
sin­ce 2004

getreide-bergmann-zertifikate-bio-weizen-GMP

Bio Suis­se organic
Zer­ti­fi­kat

Logo Bio Suisse organic_big font zentriert
Grafiken--Getreide-Bergmann-06