Ogól­ne Warun­ki w Handlu

BERG­MANN GMBH

§ 1 Post­a­no­wi­e­nia ogólne
(1) Dla wszyst­kich ofert, dost­aw, usług i zwią­z­anych z nimi czyn­ności praw­ne fir­my Berg­mann GmbH usta­lo­ne są nas­tę­pu­jące warunki:
(2) Jeś­li umowa nie została zawar­ta w for­mie pisem­nej, to za pot­wier­dze­nie zamó­wie­nia uzna­je się dowód dost­a­wy. Ma ona decy­du­jące znacze­nie dla okreś­le­nia przed­mio­tu zamówienia.
(3) Jeś­li umowy kup­na są zawi­era­ne ust­nie lub tele­fo­nicz­nie z zastrzeże­niem pisem­ne­go pot­wier­dze­nia, treść pis­ma pot­wier­d­za­jące­go jest decy­du­ją­ca, chy­ba że odbi­o­r­ca nie­zwłocz­nie zgło­si sprze­ciw. Wszyst­kie poda­ne ceny nie zawi­er­ają podat­ku od towarów i usług obo­wią­zu­jące­go w dniu dostawy.
(4) Jeże­li kli­ent jest zare­je­s­tro­wanym przedsię­bi­o­r­cą, obo­wią­zu­ją wyłącz­nie nasze ogól­ne warun­ki hand­lo­we, o ile stro­ny nie uzgod­niły inac­zej. W przy­pad­ku nawo­zów i pes­ty­cy­dów oraz paliw i ole­jów mine­ral­nych obo­wią­zu­ją warun­ki zakła­do­we. W przy­pad­ku nasi­on polo­wych, nasi­on siewnych i ziar­na siew­n­e­go obo­wią­zu­ją odpo­wied­nio waż­ne warun­ki sprze­daży i dost­a­wy dla uznanych nasi­on rolniczych.
(5) Sprze­cz­ne lub odbie­ga­jące od sie­bie warun­ki kupu­ją­cych, dost­aw­ców lub part­nerów umownych są waż­ne tyl­ko wte­dy i tyl­ko w takim zak­re­sie, w jakim zostały zade­kla­rowa­ne jako pod­sta­wa umowy oraz/lub zostały pot­wier­d­zo­ne na piśmie.

§ 2 Dostawa
(1) Berg­mann GMBH jest upra­w­nio­ny do doko­ny­wa­nia dost­aw częścio­wych w sposób uza­sad­nio­ny dla kli­en­ta w przy­pad­ku trud­ności w dost­a­wie. Jeś­li uzgod­ni­o­no dost­a­wę na wezwa­nie, kupu­ją­cy musi wyz­nac­zyć odpo­wied­ni ter­min na dostawę.
(2) Fir­ma Berg­mann GMBH jest upra­w­nio­na do zmi­a­ny mies­zan­ki paszowej/nawozowej bez powia­da­mia­nia kupu­jące­go. Należy jed­nak prze­strz­egać skład­ników decy­du­ją­cych o war­tości. Jeś­li okreś­l­o­ny skład pro­cen­to­wy został wyraź­nie zapew­nio­ny, sprze­da­ją­cy może zmi­e­nić skład tyl­ko za uprzed­nią zgo­dą kupującego.
(3) Ilości w zamó­wie­niach i umowach dost­a­wy są w przy­pad­ku towarów luzem zawsze trak­to­wa­ne jako ilości przy­b­liżo­ne, o ile nie uzgod­ni­o­no inac­zej. Nad­wyż­ki lub bra­ki w dost­a­wach do 5 % ilości umownych nie upra­w­nia­ją do rekla­mac­ji umowy.
(4) Jeś­li kupu­ją­cy opóź­nia się z odbio­rem lub przy­jęciem towa­ru, Berg­mann GMBH może, nie­za­leż­nie od innych praw usta­wo­wych, po uprzed­nim wyraźnym powia­do­mie­niu, prz­echow­y­wać towar u sie­bie lub u osób trze­cich na koszt i ryzy­ko kupu­jące­go lub po wyz­nacze­niu ter­mi­nu dodat­ko­we­go w sposób, któ­ry uzna za odpo­wied­ni na rachu­nek kupującego.

§ 3 Ceny
(1) Dost­a­wy i usłu­gi Berg­mann GMBH rea­li­zowa­ne są po cenie ryn­kowej z doli­cze­niem obo­wią­zu­jące­go podat­ku VAT, o ile nie uzgod­ni­o­no wcześ­niej cen. (2) Jeże­li w cią­gu czte­rech mie­się­cy po zawar­ciu umowy zmi­e­nią się decy­du­jące czyn­ni­ki, np. wzrost kosz­tów trans­por­tu, zmi­a­ny taryf, dopła­ty za pod­wyżs­zo­ny lub niski pozi­om wód, badz oblodze­nie, podat­ki, opła­ty publi­cz­ne i obciąże­nia, uzgod­nio­na cena kup­na może zostać odpo­wied­nio sko­ry­go­wa­na wraz z dowodem.

§ 4 Zgłas­za­nie wad
(1) Wady, któ­re moż­na łat­wo rozpoz­nać podcz­as sumi­en­nej i pra­wi­dło­wej kon­tro­li i bada­nia, należy zgło­sić fir­mie Berg­mann GMBH w for­mie pisem­nej w cią­gu dwóch dni od dost­a­wy, chy­ba że obo­wią­zu­ją krótsze ter­mi­ny. W prze­ciwnym razie kupu­jące­mu nie przysłu­gu­ją roszcze­nia z tytułu wad jakie­go­kol­wiek rodzaju.
(2) Berg­mann GMBH akcep­tu­je wyni­ki badań war­tości wewnę­trz­nej odr­zu­conych towarów tyl­ko wte­dy, gdy bada­nie zostało przepro­wad­zo­ne przez akre­dy­to­wa­ny ins­ty­tut badaw­c­zy (np. LUFA) na prób­ce pobra­nej zgod­nie z prz­epi­sami o urzę­do­wym pobier­a­niu próbek.
(3) Jeś­li rekla­mac­ja jest uza­sad­nio­na, fir­ma Berg­mann GmbH może dost­ar­c­zyć towar wol­ny od wad jako towar zastępczy.
(4) W przy­pad­ku uza­sad­nio­ne­go sprze­ci­wu wobec dost­a­wy zas­tęp­c­zej, kupu­jące­mu przysłu­gu­je pra­wo do obniże­nia ceny lub ods­tą­pie­nia od umowy.
(5) W przy­pad­ku towarów innych niż towa­ry kon­sump­cy­j­ne, zawia­do­mie­nia o wad­ach upra­w­nia­ją kupu­jące­go jedy­nie do żąda­nia usun­ięcia wad lub dost­a­wy zas­tęp­c­zej. O ile nie moż­na tego osią­g­nąć w rozsąd­nym ter­mi­nie, kupu­ją­cy ma pra­wo wybo­ru międ­zy obniże­niem ceny a anu­lo­wa­niem umowy.
(6) Berg­mann GMBH pono­si odpo­wied­zi­al­ność tyl­ko w przy­pad­ku umyśl­ne­go działa­nia lub rażące­go nied­balst­wa; doty­c­zy to rów­nież odpo­wied­zi­al­ności za oso­by upoważ­nio­ne, a także inne jed­nost­ki orga­ni­za­cy­j­ne i/lub przed­sta­wi­cie­li prawnych.

§ 5 Pako­wa­nie i wysyłka
(1) Towar zosta­nie zapa­ko­wa­ny w sposób zwy­c­za­jo­wo przy­ję­ty na koszt kupu­jące­go. Kupu­ją­cy zapew­ni natychmi­as­to­wy rozła­dunek po dost­ar­cze­niu towa­ru. Dost­ar­c­zo­ne pale­ty i wyna­ję­te pojem­ni­ki mus­zą zostać zwró­co­ne w cią­gu jed­ne­go mie­sią­ca w sta­nie nada­ją­cym się do użyt­ku, z opła­conym prze­wo­zem i bez pozostałości pod rygo­rem zwro­tu ich war­tości. Pozostałe opa­ko­wa­nia mus­zą zostać prze­ka­za­ne do zakła­du uty­li­za­c­ji, któ­re­go adres przedsię­bi­o­rst­wo hand­lu rol­ne­go poda na żądanie.
(2) W przy­pad­ku dost­a­wy za zali­cze­niem pocz­to­wym prze­sył­ka odby­wa się na ryzy­ko kupu­jące­go. Na życze­nie kupu­jące­go Berg­mann GmbH ubez­pie­c­zy trans­port na koszt kupu­jące­go w zak­re­sie wyma­ga­nym przez kupującego.
(3) Stra­ty lub szko­dy w trans­por­cie kole­jo­wym mus­zą być zgłos­zo­ne przez odbi­o­r­cę na kolei i mus­zą być poś­wiad­c­zo­ne przez urząd kole­jo­wy przed prze­jęciem prze­sył­ki, aby roszcze­nie o odszko­do­wa­nie wobec kolei nie wygasło. Uszkodze­nia w trans­por­cie kole­jo­wym nie upoważ­nia­ją Berg­mann GMBH do odmo­wy przy­jęcia towaru.

§ 6 Płat­ność, rachu­nek bieżą­cy i potrącenie
(1) O ile nie uzgod­ni­o­no inac­zej, płat­ności należy doko­nać bez potrąceń nie­zwłocz­nie po otrzy­ma­niu fak­tu­ry. W przy­pad­ku dost­a­wy doce­lo­wej ter­min płat­ności lic­z­o­ny jest od daty dostawy.
(2) Wszyst­kie roszcze­nia wyni­ka­jące ze sto­sun­ków hand­lo­wych są zapi­sy­wa­ne na rachun­ku bieżą­cym, dla któ­re­go obo­wią­zu­ją post­a­no­wi­e­nia z §§ 355 i nast. HGB. Należ­ności wyni­ka­jące z rachun­ku bieżące­go, są opro­cen­to­wa­ne według zwy­c­za­jo­wej sto­py ban­kowej. Wycią­gi z kon­ta fir­my Berg­mann GMBH należy trak­to­wać jako zesta­wi­e­nia fin­an­so­we. Sal­do uzna­je się za przy­ję­te, jeże­li w cią­gu jed­ne­go mie­sią­ca od otrzy­ma­nia zesta­wi­eń fin­an­so­wych nie zosta­nie zgłos­zo­ny żaden sprze­ciw. Roszcze­nia wyni­ka­jące z transak­c­ji bazowej pozosta­ją nienaruszone.
(3) Kupu­ją­cy może nali­c­zyć tyl­ko takie roszcze­nia, któ­re nie zosta­ly kwes­ti­o­no­wa­ne przez Berg­mann GmbH lub któ­re zostały pra­wo­moc­nie zatwierdzone.

§ 7 Odmo­wa zapła­ty i opóź­nien­ie zapłaty
(1) W przy­pad­ku dost­a­wy doce­lo­wej cena zaku­pu jest natychmi­ast wyma­ga­na, jeś­li poja­wią się uza­sad­nio­ne wąt­pli­wości co do moż­li­wości zapła­ty przez kupu­jące­go. Takie same skut­ki praw­ne pow­sta­ją, gdy kupu­ją­cy zwle­ka z kwo­tą prze­krac­za­jącą jed­ną ratę lub z zapła­tą inne­go wyma­gal­ne­go roszcze­nia w przy­pad­ku uzgod­nionych płat­ności ratalnych.
(2) Berg­mann GMBH może odmó­wić dals­zych dost­aw i usług w przy­pad­ku ostatecz­nej odmo­wy zapła­ty ceny kup­na, nawet bez wyz­nacze­nia ter­mi­nu dodat­ko­we­go i bez groź­by odmo­wy i zażą­dać odszko­do­wa­nia za wszyst­kie szko­dy, takie jak kosz­ty i róż­ni­ce cen.

§ 8 Przeszko­dy w realizacji
(1) Jeś­li po zawar­ciu umowy jej rea­li­za­c­ja zosta­nie unie­moż­li­wio­na przez wybuch woj­ny, blo­ka­dy, zaka­zy eks­por­tu lub impor­tu lub rów­no­waż­ne im środ­ki władz kra­jo­wych lub zagra­nicz­nych, wro­gie roz­ka­zy, epi­de­mie lub inne przy­pad­ki siły wyżs­zej, fir­ma Berg­mann GmbH ma pra­wo uznać umowę, któ­rej to doty­c­zy, za rozwią­z­aną w całości lub w nie­wy­ko­na­nej części. Berg­mann GMBH jest zobo­wią­z­any do złoże­nia pisem­ne­go oświad­cze­nia w tej spra­wie nie­zwłocz­nie po stwier­dze­niu dan­e­go zdarze­nia, naj­póź­niej jed­nak na poc­ząt­ku dan­e­go okre­su speł­ni­en­ia świadczenia.
(3) W przy­pad­ku zamies­zek, stra­j­ków, działań stra­j­ko­wych lub lokau­tów oraz pod­ob­nych zdar­zeń w kra­ju poch­odze­nia, na tra­sie prze­wo­zu lub w mie­js­cu dostawy/wysyłki/usługi, ponad­to w przy­pad­ku przeszko­dy w for­mie zamarz­nie­tych rzek lub w pod­ob­nych, nie­prze­widy­wal­nych, nie­za­wi­nionych i poważnych przy­pad­kach, ter­min dost­a­wy ule­ga prze­dłuże­niu o czas trwa­nia przeszko­dy. Jeś­li jed­nak taka nie­prze­widy­wal­na, nie­za­wi­nio­na i poważ­na przeszko­da prze­kro­c­zy jeden mie­siąc kalen­d­ar­zowy, Berg­mann GMBH jest upra­w­nio­ny do ods­tą­pie­nia od umowy, chy­ba że kupu­ją­cy zażą­da prze­dłuże­nia ter­mi­nu dost­a­wy o kole­j­ny mie­siąc kalen­d­ar­zowy. Rów­nież po upły­wie tego ter­mi­nu umowę uważa się za rozwią­z­aną, nawet bez wza­jem­nej rekompensaty.
(4) Sprze­da­ją­cy nie­zwłocz­nie poin­for­mu­je kupu­jące­go w for­mie pisem­nej o wys­tą­pie­niu przeszko­dy w speł­ni­en­iu świad­cze­nia zgod­nie z ust. 1 lub ust. 3. Jeże­li stro­na powołu­je się na przeszko­dę w speł­ni­en­iu świad­cze­nia, na żąda­nie dru­giej stro­ny musi nie­zwłocz­nie przed­sta­wić dowo­dy pot­wier­d­za­jące ten fakt.

§ 9 Zastrzeże­nie pra­wa własności
(1) Towar lub doku­men­ty pozosta­ją włas­nością Berg­mann GMBH do momen­tu cał­ko­wi­te­go ure­gu­lo­wa­nia wszyst­kich, rów­nież przy­szłych, roszc­zeń Berg­mann GMBH wobec kupu­jące­go wyni­ka­ją­cych ze sto­sun­ku hand­lo­we­go. W przy­pad­ku rachun­ku bieżące­go; zastrzeże­nie włas­ności jest trak­to­wa­ne jako zabez­pie­cze­nie odpo­wied­nie­go sal­da należności.
(2) Obrób­ka lub przet­warza­nie towarów pozosta­ją­cych włas­nością Berg­mann GMBH odby­wa się dla Berg­mann GMBH jako pro­du­cen­ta i na jego zle­ce­nie bez żad­nych zobo­wią­zań z tego tytułu. Berg­mann GMBH ma pra­wo do włas­ności nowe­go przed­mio­tu, któ­ry pow­stał w wyni­ku obrób­ki lub przet­wor­ze­nia, nie­za­leż­nie od cza­su i stop­nia obrób­ki lub przet­wor­ze­nia. W przy­pad­ku przet­warza­nia z inny­mi towa­ra­mi, któ­re nie należą do kupu­jące­go, Berg­mann GMBH jest upra­w­nio­ny do współ­włas­ności nowe­go przed­mio­tu w sto­sun­ku do war­tości towarów, z zastrzeże­niem zachowa­nia pra­wa włas­ności do innych przet­wor­z­onych towarów w momen­cie przet­warza­nia. Jeś­li kupu­ją­cy nabęd­zie (współ)własność towa­ru obję­te­go zastrzeże­niem włas­ności Berg­mann GMBH poprzez obrób­kę lub przet­wor­ze­nie wbrew powyżs­ze­mu rozpor­ządze­niu, to wraz z zawar­ciem umowy przen­o­si on na Berg­mann GMBH (współ)własność towa­ru na czas jego naby­cia i prz­echowu­je towar dla Berg­mann GMBH. Kupu­ją­cy ods­tę­pu­je ninie­js­zym na rze­cz Berg­mann GMBH wszel­kie roszcze­nia o przy­wróce­nie sta­nu poprzed­nie­go wobec osób trze­cich. Towa­ry te uzna­je się za towa­ry pod­le­ga­jące zastrzeże­niu pra­wa włas­ności w rozu­mi­e­niu ninie­js­zych przepisów.
(3) Jeś­li dost­ar­c­z­o­ny przez Berg­mann GMBH towar zosta­nie zmies­zany lub połąc­z­o­ny z inny­mi towa­ra­mi, kupu­ją­cy ninie­js­zym przen­o­si na Berg­mann GMBH swo­je pra­wa włas­ności lub współ­włas­ności do zmies­za­n­e­go lub nowe­go towa­ru i prz­echowu­je go dla Berg­mann GMBH. Ewen­tu­al­ne roszcze­nia o przy­wróce­nie sta­nu poprzed­nie­go wobec osób trze­cich prz­echod­zą ninie­js­zym na Berg­mann GMBH.
(4) Kupu­ją­cy jest upoważ­nio­ny do ods­prze­daży towarów będą­cych (współ)własnością Berg­mann GMBH z zachowa­niem pra­wi­dło­wej transak­c­ji hand­lo­wej za zapła­tą gotów­ko­wą lub z zastrzeże­niem włas­ności. Zasta­wi­e­nie lub prze­nie­sie­n­ie włas­ności w drod­ze zabez­pie­cze­nia jest zabro­nio­ne. Wszyst­kie roszcze­nia, któ­re przysłu­gu­ją kupu­jące­mu z tytułu ods­prze­daży, nie­za­leż­nie od tego, czy ma ona mie­js­ce przed czy po przet­wor­ze­niu, wymies­za­niu itd., włącz­nie ze wszystki­mi pra­wa­mi dodat­ko­wy­mi, jak rów­nież roszcze­nia­mi o odszko­do­wa­nie z tytułu ubez­pie­cze­nia kre­dy­tu, Kupu­ją­cy ods­tę­pu­je fir­mie Berg­mann GmbH w momen­cie zawar­cia umowy. Jeś­li towar jest tyl­ko współ­włas­nością Berg­mann GMBH lub został sprze­da­ny przez kupu­jące­go wraz z innym, nie należą­cym do Berg­mann GMBH towa­rem – obo­jęt­nie w jakim sta­nie – za łącz­ną cenę, to dokona­na już ces­ja wier­zy­tel­ności doch­od­zi do skut­ku tyl­ko do wys­o­kości kwo­ty, którą Berg­mann GMBH obciążył kupu­jące­go za daną część towaru.
(5) Kupu­ją­cy jest upoważ­nio­ny do ścią­ga­nia wier­zy­tel­ności przysłu­gu­ją­cych fir­mie Berg­mann GMBH do odwoła­nia, któ­re nabył w wyni­ku ces­ji. Wraz z odwoła­niem tego pra­wa – rów­nież w przy­pad­ku nie­wy­pła­cal­ności – prz­echod­zi ono na Berg­mann GMBH. Ponad­to kupu­ją­cy jest zobo­wią­z­any do udo­st­ęp­ni­en­ia Berg­mann GMBH towa­ru w każ­dej chwi­li, jak rów­nież do ziden­ty­fi­kowa­nia towa­ru jako włas­ności Berg­mann GMBH na żąda­nie Berg­mann GMBH oraz do udzie­le­nia Berg­mann GMBH wszel­kich żądanych infor­mac­ji. W przy­pad­ku zwło­ki w płat­ności kupu­ją­cy ma obo­wią­zek poin­for­mo­wać swo­je­go kole­j­n­e­go kupu­jące­go o prze­nie­si­e­n­iu wier­zy­tel­ności na żąda­nie Berg­mann GMBH.
(6) W przy­pad­ku dost­ę­pu osób trze­cich do towa­ru będące­go włas­nością lub współ­włas­nością Berg­mann GMBH lub do sce­do­wanych na nie­go wier­zy­tel­ności kupu­ją­cy jest zobo­wią­z­any do ochro­ny swoich praw i nie­zwłocz­ne­go pisem­ne­go poin­for­mo­wa­nia Berg­mann GMBH o takim dostępie.
(7) Tak dłu­go jak Berg­mann GMBH posia­da pra­wo włas­ności do dost­ar­c­zo­n­e­go towa­ru, kupu­ją­cy musi go odpo­wied­nio ubez­pie­c­zyć od pod­sta­wo­wych zagrożeń. Sprze­da­ją­cy ods­tę­pu­je ninie­js­zym fir­mie Berg­mann GMBH roszcze­nia wyni­ka­jące w przy­pad­ku szko­dy, w szc­ze­gól­ności wobec ubez­pie­c­zy­cie­la, w celu zabez­pie­cze­nia swoich roszc­zeń do wys­o­kości wierzytelności.

§ 10 Zastawy
Zwra­ca się uwa­gę kupu­jące­go na to, że fir­mie Berg­mann GMBH przysłu­gu­je zgod­nie z usta­wą o zabez­pie­cze­niu dost­aw nawo­zów i nasi­on z dnia 19.01.1949 r. pra­wo zasta­wu na owo­cach poch­od­zą­cych ze zbio­rów, także na owo­cach jes­zc­ze nie usun­ię­tych z dział­ki, ze wzglę­du na wszel­kie roszcze­nia wyni­ka­jące z dost­a­wy nawo­zów i dopuszc­z­onych nasi­on lub dopuszc­z­onych nasi­on hand­lo­wych. Kupu­ją­cy w drod­ze umowy, przyz­na­je sprze­daw­cy środ­ków ochro­ny roś­lin pra­wo zasta­wu na owo­cach, w miarę moż­li­wości w zak­re­sie usta­wo­we­go pra­wa zasta­wu na owocach.

§ 11 Dekla­rac­ja bez­pie­c­zeńst­wa dla upoważ­nionych przedsię­bi­o­r­ców AEO
Jako part­ner hand­lo­wy Berg­mann GmbH oświad­cz­asz, że:
(1) Towa­ry pro­du­ko­wa­ne, skła­do­wa­ne, trans­por­to­wa­ne dla Berg­mann GMBH, dost­ar­c­za­ne do Berg­mann GmbH lub jego kli­en­tów lub przej­mo­wa­ne przez Berg­mann GMBH lub jego dost­aw­ców są pro­du­ko­wa­ne, skła­do­wa­ne, przet­warza­ne i łado­wa­ne w bez­pie­cz­nych pomies­zcze­niach i mie­js­cach przeła­dun­ku oraz są chro­nio­ne przed dost­ę­pem osób nieu­poważ­nionych podcz­as pro­duk­c­ji, skła­do­wa­nia, przet­warza­nia, zała­dun­ku i transportu.
(2) per­so­nel zatrud­nio­ny przy pro­duk­c­ji, skła­do­wa­niu, obrób­ce lub przet­warza­niu, zała­dun­ku, trans­por­cie i odbio­r­ze takich towarów jest god­ny zaufania.
(3) Oso­by działa­jące w imi­e­niu part­nerów hand­lo­wych Berg­mann GMBH zostały poin­for­mo­wa­ne przez part­nerów hand­lo­wych Berg­mann GMBH, że rów­nież one mus­zą pod­jąć środ­ki w celu zabez­pie­cze­nia wyżej wymi­e­n­io­ne­go łań­cu­cha dostaw.

§ 12 Mie­js­ce wykona­nia i jurysdykcja
Sądem rozstrzy­ga­ją­cym jest sąd rejo­nu właści­we­go dla sied­zi­by Berg­mann GmbH.

§ 14 Nies­ku­tecz­ność przepisu
Jeże­li któ­re­kol­wiek z post­a­no­wień jest lub okaże się nie­waż­ne, nie­waż­ne post­a­no­wi­e­nie zosta­nie zas­tą­pio­ne post­a­no­wi­e­niem, któ­re będ­zie moż­li­wie naj­b­liższe inten­c­ji stron wyrażo­nej w nie­ważnym post­a­no­wi­e­niu. Nie­waż­ność jed­ne­go z post­a­no­wień nie narus­za waż­ności praw­nej pozostałych post­a­no­wień Warun­ków Dost­a­wy i Płatności.