Ogól­ne War­un­ki w Handlu

BERG­MANN GMBH

§ 1 Post­a­nowi­e­nia ogólne
(1) Dla wszyst­kich ofert, dostaw, usług i zwią­zanych z nimi czyn­ności praw­ne fir­my Berg­mann GmbH usta­lo­ne są nas­tę­pu­jące warunki:
(2) Jeś­li umowa nie została zawar­ta w for­mie pisem­nej, to za pot­wierd­ze­nie zamó­wi­e­nia uzna­je się dowód dosta­wy. Ma ona decy­du­jące znac­ze­nie dla okreś­le­nia przedmio­tu zamówienia.
(3) Jeś­li umowy kup­na są zawi­er­a­ne ust­nie lub tele­fo­nicz­nie z zas­trzeże­niem pisem­n­ego pot­wierd­ze­nia, treść pis­ma pot­wierd­za­jące­go jest decy­du­ją­ca, chy­ba że odbior­ca nie­zwłocz­nie zgło­si sprze­ciw. Wszyst­kie poda­ne ceny nie zawi­e­ra­ją podat­ku od towarów i usług obo­wią­zu­jące­go w dniu dostawy.
(4) Jeże­li kli­ent jest zare­jes­tro­wanym przedsię­bi­or­cą, obo­wią­zu­ją wyłącz­nie nas­ze ogól­ne war­un­ki hand­lo­we, o ile stro­ny nie uzgod­niły inac­zej. W przy­pad­ku nawo­zów i pes­ty­cy­dów oraz paliw i ole­jów mine­ral­nych obo­wią­zu­ją war­un­ki zakła­do­we. W przy­pad­ku nasi­on polo­wych, nasi­on siewnych i ziar­na siew­n­ego obo­wią­zu­ją odpo­wied­nio waż­ne war­un­ki sprze­daży i dosta­wy dla uznanych nasi­on rolniczych.
(5) Sprzecz­ne lub odbie­ga­jące od sie­bie war­un­ki kupu­ją­cych, dostaw­ców lub part­nerów umownych są waż­ne tyl­ko wte­dy i tyl­ko w takim zak­re­sie, w jakim zostały zade­kla­rowa­ne jako pod­sta­wa umowy oraz/lub zostały pot­wierd­zo­ne na piśmie.

§ 2 Dostawa
(1) Berg­mann GMBH jest upraw­nio­ny do doko­n­y­wa­nia dostaw częścio­wych w sposób uza­sad­nio­ny dla kli­en­ta w przy­pad­ku trud­ności w dosta­wie. Jeś­li uzgod­ni­o­no dosta­wę na wezwa­nie, kupu­ją­cy musi wyz­nac­zyć odpo­wied­ni ter­min na dostawę.
(2) Fir­ma Berg­mann GMBH jest upraw­nio­na do zmi­a­ny mies­zan­ki paszowej/nawozowej bez powia­da­mia­nia kupu­jące­go. Należy jed­nak przestrz­e­gać skład­ni­ków decy­du­ją­cych o war­tości. Jeś­li okreś­l­o­ny skład pro­cen­to­wy został wyraź­nie zapew­nio­ny, sprze­da­ją­cy może zmi­e­nić skład tyl­ko za uprzednią zgo­dą kupującego.
(3) Ilości w zamó­wi­e­niach i umowach dosta­wy są w przy­pad­ku towarów luzem zaw­s­ze trak­to­wa­ne jako ilości przy­b­liżo­ne, o ile nie uzgod­ni­o­no inac­zej. Nad­wyżki lub bra­ki w dosta­wach do 5 % ilości umownych nie upraw­nia­ją do rekla­mac­ji umowy.
(4) Jeś­li kupu­ją­cy opóź­nia się z odbio­rem lub przy­jęciem towa­ru, Berg­mann GMBH może, nie­za­leż­nie od innych praw usta­wo­wych, po uprzednim wyraźnym powia­do­mie­niu, prz­echo­wy­wać towar u sie­bie lub u osób trze­cich na koszt i ryzy­ko kupu­jące­go lub po wyz­nac­ze­niu ter­mi­nu dodat­ko­wego w sposób, który uzna za odpo­wied­ni na rach­unek kupującego.

§ 3 Ceny
(1) Dosta­wy i usłu­gi Berg­mann GMBH rea­lizowa­ne są po cenie ryn­kowej z dolic­ze­niem obo­wią­zu­jące­go podat­ku VAT, o ile nie uzgod­ni­o­no wcześ­niej cen. (2) Jeże­li w cią­gu czte­rech mie­się­cy po zaw­ar­ciu umowy zmi­e­nią się decy­du­jące czyn­ni­ki, np. wzrost kosz­tów trans­portu, zmi­a­ny taryf, dopła­ty za pod­wyżs­zo­ny lub niski pozi­om wód, badz oblod­ze­nie, podat­ki, opła­ty publicz­ne i obciąże­nia, uzgod­nio­na cena kup­na może zostać odpo­wied­nio sko­ry­go­wa­na wraz z dowodem.

§ 4 Zgłas­za­nie wad
(1) Wady, któ­re moż­na łat­wo roz­poz­nać podc­z­as sumi­en­nej i pra­wi­dło­wej kon­tro­li i bad­a­nia, należy zgło­sić fir­mie Berg­mann GMBH w for­mie pisem­nej w cią­gu dwóch dni od dosta­wy, chy­ba że obo­wią­zu­ją króts­ze ter­mi­ny. W prze­ciwnym razie kupu­jące­mu nie przysłu­gu­ją roszc­ze­nia z tytułu wad jakie­go­kol­wiek rodzaju.
(2) Berg­mann GMBH akcep­tu­je wyni­ki bad­ań war­tości wewnę­trz­nej odrzu­c­onych towarów tyl­ko wte­dy, gdy bada­nie zostało prze­pro­wad­zo­ne przez akre­dy­to­wa­ny ins­ty­tut bad­aw­c­zy (np. LUFA) na prób­ce pobra­nej zgod­nie z prze­pi­sa­mi o urzę­do­wym pobier­aniu próbek.
(3) Jeś­li rekla­mac­ja jest uza­sad­nio­na, fir­ma Berg­mann GmbH może dost­ar­c­zyć towar wol­ny od wad jako towar zastępczy.
(4) W przy­pad­ku uza­sad­nio­n­ego sprze­ci­wu wobec dosta­wy zas­tęp­c­zej, kupu­jące­mu przysłu­gu­je pra­wo do obniże­nia ceny lub odstąpi­e­nia od umowy.
(5) W przy­pad­ku towarów innych niż towa­ry kon­sump­cy­j­ne, zawia­do­mie­nia o wadach upraw­nia­ją kupu­jące­go jedy­nie do żąda­nia usunięcia wad lub dosta­wy zas­tęp­c­zej. O ile nie moż­na tego osią­gnąć w roz­sąd­nym ter­mi­nie, kupu­ją­cy ma pra­wo wyboru międ­zy obniże­niem ceny a anu­lo­wa­niem umowy.
(6) Berg­mann GMBH pono­si odpo­wied­zi­al­ność tyl­ko w przy­pad­ku umyśl­n­ego działa­nia lub rażące­go nied­balst­wa; doty­c­zy to rów­nież odpo­wied­zi­al­ności za oso­by upo­waż­nio­ne, a także inne jed­nost­ki orga­ni­za­cy­j­ne i/lub przedsta­wi­cie­li prawnych.

§ 5 Pako­wa­nie i wysyłka
(1) Towar zosta­nie zapa­ko­wa­ny w sposób zwy­c­za­jo­wo przy­ję­ty na koszt kupu­jące­go. Kupu­ją­cy zapew­ni natych­mi­as­to­wy rozład­unek po dost­ar­c­ze­niu towa­ru. Dost­ar­c­zo­ne pale­ty i wyna­ję­te pojem­ni­ki mus­zą zostać zwró­co­ne w cią­gu jed­n­ego mie­sią­ca w sta­nie nada­ją­cym się do użyt­ku, z opła­c­onym prze­wo­zem i bez pozostałości pod rygo­rem zwro­tu ich war­tości. Pozostałe opa­ko­wa­nia mus­zą zostać prze­ka­za­ne do zakła­du uty­li­zac­ji, któ­re­go adres przedsię­bi­orst­wo hand­lu rol­n­ego poda na żądanie.
(2) W przy­pad­ku dosta­wy za zalic­ze­niem pocz­to­wym prze­sył­ka odby­wa się na ryzy­ko kupu­jące­go. Na życ­ze­nie kupu­jące­go Berg­mann GmbH ubez­piec­zy trans­port na koszt kupu­jące­go w zak­re­sie wyma­ga­nym przez kupującego.
(3) Stra­ty lub szko­dy w trans­por­cie kole­jo­wym mus­zą być zgłos­zo­ne przez odbi­or­cę na kolei i mus­zą być poś­wiad­c­zo­ne przez urząd kole­jo­wy przed prze­jęciem prze­syłki, aby roszc­ze­nie o odsz­ko­do­wa­nie wobec kolei nie wygasło. Usz­kod­ze­nia w trans­por­cie kole­jo­wym nie upo­waż­nia­ją Berg­mann GMBH do odmo­wy przy­jęcia towaru.

§ 6 Płat­ność, rach­unek bieżą­cy i potrącenie
(1) O ile nie uzgod­ni­o­no inac­zej, płat­ności należy doko­n­ać bez potrąceń nie­zwłocz­nie po otrzy­ma­niu fak­tu­ry. W przy­pad­ku dosta­wy doce­lo­wej ter­min płat­ności lic­z­o­ny jest od daty dostawy.
(2) Wszyst­kie roszc­ze­nia wyni­ka­jące ze sto­sun­ków hand­lo­wych są zapi­sy­wa­ne na rach­un­ku bieżą­cym, dla któ­re­go obo­wią­zu­ją post­a­nowi­e­nia z §§ 355 i nast. HGB. Należ­ności wyni­ka­jące z rach­un­ku bieżące­go, są opro­cen­to­wa­ne według zwy­c­za­jo­wej sto­py ban­kowej. Wycią­gi z kon­ta fir­my Berg­mann GMBH należy trak­to­wać jako zesta­wi­e­nia fin­an­so­we. Sal­do uzna­je się za przy­ję­te, jeże­li w cią­gu jed­n­ego mie­sią­ca od otrzy­ma­nia zesta­wi­eń fin­an­so­wych nie zosta­nie zgłos­zo­ny żaden sprze­ciw. Roszc­ze­nia wyni­ka­jące z transak­c­ji bazowej pozosta­ją nienaruszone.
(3) Kupu­ją­cy może nalic­zyć tyl­ko takie roszc­ze­nia, któ­re nie zosta­ly kwesti­o­no­wa­ne przez Berg­mann GmbH lub któ­re zostały pra­wo­moc­nie zatwierdzone.

§ 7 Odmo­wa zapła­ty i opóź­ni­e­nie zapłaty
(1) W przy­pad­ku dosta­wy doce­lo­wej cena zaku­pu jest natych­mi­ast wyma­ga­na, jeś­li poja­wią się uza­sad­nio­ne wąt­pli­wości co do moż­li­wości zapła­ty przez kupu­jące­go. Takie same skut­ki praw­ne pow­sta­ją, gdy kupu­ją­cy zwle­ka z kwo­tą prze­krac­za­jącą jed­ną ratę lub z zapła­tą inn­ego wyma­gal­n­ego roszc­ze­nia w przy­pad­ku uzgod­nionych płat­ności ratalnych.
(2) Berg­mann GMBH może odmó­wić dals­zych dostaw i usług w przy­pad­ku ost­atecz­nej odmo­wy zapła­ty ceny kup­na, nawet bez wyz­nac­ze­nia ter­mi­nu dodat­ko­wego i bez groź­by odmo­wy i zażą­dać odsz­ko­do­wa­nia za wszyst­kie szko­dy, takie jak kosz­ty i róż­nice cen.

§ 8 Przesz­ko­dy w realizacji
(1) Jeś­li po zaw­ar­ciu umowy jej rea­li­zac­ja zosta­nie unie­moż­li­wio­na przez wybuch woj­ny, blo­ka­dy, zaka­zy eks­portu lub impor­tu lub rów­no­waż­ne im środ­ki władz kra­jo­wych lub zagra­nicz­nych, wro­gie roz­ka­zy, epi­de­mie lub inne przy­pad­ki siły wyżs­zej, fir­ma Berg­mann GmbH ma pra­wo uznać umowę, któ­rej to doty­c­zy, za roz­wią­zaną w całości lub w nie­wy­ko­n­a­nej części. Berg­mann GMBH jest zobo­wią­za­ny do złoże­nia pisem­n­ego oświad­c­ze­nia w tej spra­wie nie­zwłocz­nie po stwierd­ze­niu dan­ego zdar­zenia, najpóź­niej jed­nak na poc­ząt­ku dan­ego okre­su speł­ni­enia świadczenia.
(3) W przy­pad­ku zamies­zek, stra­jków, działań stra­j­ko­wych lub lokau­tów oraz pod­ob­nych zdar­zeń w kra­ju pochod­ze­nia, na tra­sie prze­wo­zu lub w mie­js­cu dostawy/wysyłki/usługi, ponadto w przy­pad­ku przesz­ko­dy w for­mie zam­arz­nie­tych rzek lub w pod­ob­nych, nie­prze­w­i­dy­wal­nych, nie­za­wi­ni­onych i poważnych przy­pad­kach, ter­min dosta­wy ule­ga prze­dłuże­niu o czas trwa­nia przesz­ko­dy. Jeś­li jed­nak taka nie­prze­w­i­dy­wal­na, nie­za­wi­ni­ona i poważ­na przesz­ko­da prze­kro­c­zy jeden mie­siąc kalen­dar­zowy, Berg­mann GMBH jest upraw­nio­ny do odstąpi­e­nia od umowy, chy­ba że kupu­ją­cy zażą­da prze­dłuże­nia ter­mi­nu dosta­wy o kole­j­ny mie­siąc kalen­dar­zowy. Rów­nież po upły­wie tego ter­mi­nu umowę uważa się za roz­wią­zaną, nawet bez wza­jem­nej rekompensaty.
(4) Sprze­da­ją­cy nie­zwłocz­nie poin­for­mu­je kupu­jące­go w for­mie pisem­nej o wys­tąpi­e­niu przesz­ko­dy w speł­ni­eniu świad­c­ze­nia zgod­nie z ust. 1 lub ust. 3. Jeże­li stro­na powołu­je się na przesz­ko­dę w speł­ni­eniu świad­c­ze­nia, na żąda­nie dru­giej stro­ny musi nie­zwłocz­nie przedsta­wić dowo­dy pot­wierd­za­jące ten fakt.

§ 9 Zas­trzeże­nie pra­wa własności
(1) Towar lub doku­men­ty pozosta­ją włas­nością Berg­mann GMBH do momen­tu cał­ko­wi­te­go ure­gu­lo­wa­nia wszyst­kich, rów­nież przy­szłych, roszc­zeń Berg­mann GMBH wobec kupu­jące­go wyni­ka­ją­cych ze sto­sun­ku hand­lo­wego. W przy­pad­ku rach­un­ku bieżące­go; zas­trzeże­nie włas­ności jest trak­to­wa­ne jako zabez­piec­ze­nie odpo­wied­nie­go sal­da należności.
(2) Obrób­ka lub przet­warza­nie towarów pozosta­ją­cych włas­nością Berg­mann GMBH odby­wa się dla Berg­mann GMBH jako pro­du­cen­ta i na jego zle­ce­nie bez żad­nych zobo­wią­zań z tego tytułu. Berg­mann GMBH ma pra­wo do włas­ności nowego przedmio­tu, który pow­stał w wyni­ku obrób­ki lub przet­wor­ze­nia, nie­za­leż­nie od cza­su i stop­nia obrób­ki lub przet­wor­ze­nia. W przy­pad­ku przet­warza­nia z inny­mi towa­ra­mi, któ­re nie należą do kupu­jące­go, Berg­mann GMBH jest upraw­nio­ny do współ­włas­ności nowego przedmio­tu w sto­sun­ku do war­tości towarów, z zas­trzeże­niem zacho­wa­nia pra­wa włas­ności do innych przet­wor­z­onych towarów w momen­cie przet­warza­nia. Jeś­li kupu­ją­cy nabęd­zie (współ)własność towa­ru obję­te­go zas­trzeże­niem włas­ności Berg­mann GMBH poprzez obrób­kę lub przet­wor­ze­nie wbrew powyżs­ze­mu roz­por­ząd­ze­niu, to wraz z zaw­ar­ciem umowy przen­o­si on na Berg­mann GMBH (współ)własność towa­ru na czas jego naby­cia i prz­echo­wu­je towar dla Berg­mann GMBH. Kupu­ją­cy odstę­pu­je ninie­js­zym na rzecz Berg­mann GMBH wszel­kie roszc­ze­nia o przy­wróce­nie sta­nu poprzednie­go wobec osób trze­cich. Towa­ry te uzna­je się za towa­ry pod­le­ga­jące zas­trzeże­niu pra­wa włas­ności w rozu­mi­e­niu ninie­js­zych przepisów.
(3) Jeś­li dost­ar­c­z­o­ny przez Berg­mann GMBH towar zosta­nie zmies­za­ny lub połąc­z­o­ny z inny­mi towa­ra­mi, kupu­ją­cy ninie­js­zym przen­o­si na Berg­mann GMBH swo­je pra­wa włas­ności lub współ­włas­ności do zmies­za­n­ego lub nowego towa­ru i prz­echo­wu­je go dla Berg­mann GMBH. Ewen­tu­al­ne roszc­ze­nia o przy­wróce­nie sta­nu poprzednie­go wobec osób trze­cich prz­echod­zą ninie­js­zym na Berg­mann GMBH.
(4) Kupu­ją­cy jest upo­waż­nio­ny do odsprze­daży towarów będą­cych (współ)własnością Berg­mann GMBH z zacho­wa­niem pra­wi­dło­wej transak­c­ji hand­lo­wej za zapła­tą gotów­ko­wą lub z zas­trzeże­niem włas­ności. Zasta­wi­e­nie lub prze­nie­si­e­nie włas­ności w drod­ze zabez­piec­ze­nia jest zabro­nio­ne. Wszyst­kie roszc­ze­nia, któ­re przysłu­gu­ją kupu­jące­mu z tytułu odsprze­daży, nie­za­leż­nie od tego, czy ma ona mie­j­s­ce przed czy po przet­wor­ze­niu, wymies­za­niu itd., włącz­nie ze wszyst­ki­mi pra­wa­mi dodat­ko­wy­mi, jak rów­nież roszc­ze­nia­mi o odsz­ko­do­wa­nie z tytułu ubez­piec­ze­nia kre­dy­tu, Kupu­ją­cy odstę­pu­je fir­mie Berg­mann GmbH w momen­cie zaw­ar­cia umowy. Jeś­li towar jest tyl­ko współ­włas­nością Berg­mann GMBH lub został sprze­da­ny przez kupu­jące­go wraz z innym, nie należą­cym do Berg­mann GMBH towa­rem – obo­jęt­nie w jakim sta­nie – za łącz­ną cenę, to dokon­a­na już ces­ja wier­zy­tel­ności dochod­zi do skut­ku tyl­ko do wyso­kości kwo­ty, którą Berg­mann GMBH obciążył kupu­jące­go za daną część towaru.
(5) Kupu­ją­cy jest upo­waż­nio­ny do ścią­ga­nia wier­zy­tel­ności przysłu­gu­ją­cych fir­mie Berg­mann GMBH do odwoła­nia, któ­re nabył w wyni­ku ces­ji. Wraz z odwoła­niem tego pra­wa – rów­nież w przy­pad­ku nie­wy­pła­cal­ności – prz­echod­zi ono na Berg­mann GMBH. Ponadto kupu­ją­cy jest zobo­wią­za­ny do udo­stęp­ni­enia Berg­mann GMBH towa­ru w każ­dej chwi­li, jak rów­nież do ziden­ty­fi­kowa­nia towa­ru jako włas­ności Berg­mann GMBH na żąda­nie Berg­mann GMBH oraz do udzie­lenia Berg­mann GMBH wszel­kich żądanych infor­mac­ji. W przy­pad­ku zwło­ki w płat­ności kupu­ją­cy ma obo­wią­zek poin­for­mo­wać swo­jego kole­j­n­ego kupu­jące­go o prze­nie­si­e­niu wier­zy­tel­ności na żąda­nie Berg­mann GMBH.
(6) W przy­pad­ku dostę­pu osób trze­cich do towa­ru będące­go włas­nością lub współ­włas­nością Berg­mann GMBH lub do sce­do­wanych na nie­go wier­zy­tel­ności kupu­ją­cy jest zobo­wią­za­ny do ochro­ny swoich praw i nie­zwłocz­n­ego pisem­n­ego poin­for­mo­wa­nia Berg­mann GMBH o takim dostępie.
(7) Tak dłu­go jak Berg­mann GMBH posia­da pra­wo włas­ności do dost­ar­c­zo­n­ego towa­ru, kupu­ją­cy musi go odpo­wied­nio ubez­piec­zyć od pod­sta­wo­wych zagrożeń. Sprze­da­ją­cy odstę­pu­je ninie­js­zym fir­mie Berg­mann GMBH roszc­ze­nia wyni­ka­jące w przy­pad­ku szko­dy, w szc­ze­gól­ności wobec ubez­piec­zy­cie­la, w celu zabez­piec­ze­nia swoich roszc­zeń do wyso­kości wierzytelności.

§ 10 Zastawy
Zwra­ca się uwa­gę kupu­jące­go na to, że fir­mie Berg­mann GMBH przysłu­gu­je zgod­nie z usta­wą o zabez­piec­ze­niu dostaw nawo­zów i nasi­on z dnia 19.01.1949 r. pra­wo zasta­wu na owo­cach pochod­zą­cych ze zbio­rów, także na owo­cach jeszc­ze nie usunię­tych z działki, ze wzglę­du na wszel­kie roszc­ze­nia wyni­ka­jące z dosta­wy nawo­zów i dopuszc­z­onych nasi­on lub dopuszc­z­onych nasi­on hand­lo­wych. Kupu­ją­cy w drod­ze umowy, przyz­na­je sprze­daw­cy środ­ków ochro­ny roś­lin pra­wo zasta­wu na owo­cach, w miarę moż­li­wości w zak­re­sie usta­wo­wego pra­wa zasta­wu na owocach.

§ 11 Deklar­ac­ja bez­piec­zeńst­wa dla upo­waż­nionych przedsię­bi­or­ców AEO
Jako part­ner hand­lo­wy Berg­mann GmbH oświad­c­z­asz, że:
(1) Towa­ry pro­du­ko­wa­ne, skła­do­wa­ne, trans­por­to­wa­ne dla Berg­mann GMBH, dost­ar­c­za­ne do Berg­mann GmbH lub jego kli­en­tów lub przej­mo­wa­ne przez Berg­mann GMBH lub jego dostaw­ców są pro­du­ko­wa­ne, skła­do­wa­ne, przet­warza­ne i łado­wa­ne w bez­piecz­nych pomie­szc­ze­niach i mie­js­cach przeła­dun­ku oraz są chro­nio­ne przed dostę­pem osób nieu­po­waż­nionych podc­z­as pro­duk­c­ji, skła­do­wa­nia, przet­warza­nia, zała­dun­ku i transportu.
(2) per­so­nel zatrud­nio­ny przy pro­duk­c­ji, skła­do­wa­niu, obrób­ce lub przet­warza­niu, zała­dun­ku, trans­por­cie i odbior­ze takich towarów jest god­ny zaufania.
(3) Oso­by działa­jące w imi­e­niu part­nerów hand­lo­wych Berg­mann GMBH zostały poin­for­mo­wa­ne przez part­nerów hand­lo­wych Berg­mann GMBH, że rów­nież one mus­zą pod­jąć środ­ki w celu zabez­piec­ze­nia wyżej wymi­en­io­n­ego łań­cu­cha dostaw.

§ 12 Mie­j­s­ce wykona­nia i jurysdykcja
Sądem roz­strzy­ga­ją­cym jest sąd rejo­nu właści­wego dla sied­zi­by Berg­mann GmbH.

§ 14 Nies­ku­tecz­ność przepisu
Jeże­li któ­re­kol­wiek z post­a­nowień jest lub okaże się nie­waż­ne, nie­waż­ne post­a­nowi­e­nie zosta­nie zas­tąpio­ne post­a­nowi­e­niem, któ­re będ­zie moż­li­wie naj­b­liżs­ze inten­c­ji stron wyrażo­nej w nie­ważnym post­a­nowi­e­niu. Nie­waż­ność jed­n­ego z post­a­nowień nie narus­za waż­ności praw­nej pozostałych post­a­nowień War­un­ków Dosta­wy i Płatności.