PRZET­WÓR­CA

dla kli­en­tów z sek­to­ra przet­wórst­wa i handlu

Logobunt700x400
1952-12F

Han­del

Czy pos­zu­ku­je­cie Państ­wo dokład­nie takich surow­ców, jakie są potrzeb­ne do Was­zej obróbki?

Znajdzie­my to, cze­go potrzebujesz.

Pro­wad­zi­my sprze­daż hur­to­wą w zak­re­sie surow­ców do pro­duk­c­ji żyw­ności lub pasz dla zwier­ząt. Ofe­ru­je­my Państ­wu surow­ce poch­odze­nia rol­nic­ze­go w kon­te­ner­ach lub samocho­dach ciężarowych.

Kon­wen­c­jo­nal­ne, czy z upraw eko­lo­gicz­nych – wyst­ar­c­zy nas zapytać.

Bazu­jąc na stan­dar­do­wych warunk­ach nie­mieckie­go hand­lu zbożem, zawi­er­a­my umowy bez zbęd­nych ozdob­ników i dłu­gich warunków.

KlausinHirse

Doradzt­wo

Szu­ka­ją Państ­wo alter­na­tywnych rozwią­zań w zak­re­sie naby­wa­nia zaopatrzenia?

Chcesz więks­zej prze­jr­zy­stości oraz naby­wa­nia zao­pa­trzeń, któ­re działa­ją na dłużs­zą metę.

Poka­zu­je­my moż­li­wości stra­te­gicz­ne­go zao­pa­trze­nia wykrac­za­jące poza codzi­en­ny biznes.

 

Container im Hafen16_9

Import

Chciał­byś impor­to­wać surow­ce, takie jak zboże, ale nie znasz pro­ce­du­ry lub bra­ku­je Ci cza­su i środków?

Zaj­mie­my się tym za Cie­bie. Odpra­wa cel­na to nasz chleb pows­zed­ni – zaj­mu­je­my się rów­nież eko­lo­gicz­nym impor­tem z kla­sy­cz­nych kra­jów trzecich.

Schweiz_Flagge

Export do Szwajcarii

Dzi­sie­js­zy eks­port w digi­tal­nej pro­ce­dur­ze pro­gra­mu Atlas to z pew­nością nie cza­ry, ale dyna­mika zmi­an cel­nych w szc­ze­gól­ności wyma­ga pre­cy­zy­j­nej koor­dy­nac­ji zaan­gażo­wanych stron.

Niem­niej jed­nak waż­ne jest, aby szyb­ko i elas­ty­cz­nie reago­wać na zmi­e­nia­jące się warunki.

Wyma­ga to prze­de wszystkim wie­lo­let­nie­go doświadczenia.

Od ponad 20 lat zaj­mu­je­my się eks­por­tem na rynek szwajcarski.

Rozu­mie­my nas­zych kli­en­tów, ponie­waż jes­teś­my dost­aw­ca­mi usług i partnerami.

LeinsaatinderHand

Audy­ty

Pro­duk­c­ja żyw­ności w zak­re­sie przet­warza­nia surow­ców eko­lo­gicz­nych wyma­ga częs­to bard­zo prze­jr­zy­stych i nie­za­wod­nych łań­cuchów dost­aw. U nas przepro­wadza­my włas­ne, nie­za­leż­ne audy­ty dost­aw­ców i pro­du­cen­tów, zapew­nia­jąc w ten sposób bez­pie­c­zeńst­wo i prze­jr­zy­stość w łań­cu­chu dostaw.

Doty­c­zy to w szc­ze­gól­ności gos­po­darstw eko­lo­gicz­nych w innych kra­jach euro­pe­js­kich i w Kanadzie.

Jeś­li nie dys­po­nu­ją Państ­wo cza­sem i środ­ka­mi na przepro­wadze­nie niez­będ­nych audy­tów tymcza­so­wych, pro­si­my o kontakt.

EUbiosiegelneu16

Cer­ty­fi­ka­ty

Cer­ty­fi­ka­c­je są wyni­kiem i wyra­zem regu­lar­nie audy­to­wanych procesów.

Od 2000 roku jes­teś­my cer­ty­fi­kowany­mi sprze­daw­ca­mi pro­duk­tów eko­lo­gicz­nych, a od 2004 roku cer­ty­fi­kowany­mi eks­por­tera­mi pro­duk­tów eko­lo­gicz­nych do Szwajcarii.

Ponad­to od 2004 roku posia­da­my cer­ty­fi­kat GMP+ i jes­teś­my zare­je­s­tro­wanym part­ne­rem hand­lo­wym w sys­temie QS.

Nasze cer­ty­fi­ka­ty moż­na zna­leźć w zakład­ce Jakość lub tutaj.