IMPRES­SUM

W skrócie

Kon­takt

Berg­mann GmbH
Schil­ler­stras­se 1
D‑63796 Kahl am Main

Tel. 06188–91411‑0
Fax 06188–91411-22
E‑mail: info@getreide-bergmann.de

NIP 132076120
HR: Sąd lokal­ny Aschaf­fen­burg HRB 3931
Zar­ząd­za­ją­cy przedsię­bi­orst­wem: Klaus Bergmann

Szc­ze­góły doty­c­zące ubez­piec­ze­nia od odpo­wied­zi­al­ności zawodowej

Nazwa i sied­zi­ba ubezpieczyciela:
R + V All­ge­mei­ne Ver­si­che­rungs AG
Midd­le Path 24
70499 Stuttgart

Roz­strzy­ga­nie sporów

Komis­ja Euro­pe­js­ka udo­stęp­nia plat­for­mę do roz­wią­zy­wa­nia sporów online (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nasz adres mai­lo­wy znaj­dą Państ­wo w nadru­ku powyżej.

Nie jes­teś­my skłon­ni ani zobo­wią­za­ni do udziału w pos­tę­po­wa­niu w spra­wie roz­strzy­ga­nia sporów przed polubownym sądem konsumenckim.

Kon­takt w spra­wie ochro­ny danych

Klaus Berg­mann

Odpo­wied­zi­al­ność za zawartość

Jako usłu­go­daw­ca jes­teś­my odpo­wied­zi­al­ni za włas­ne treści na tych stro­nach zgod­nie z ogól­ny­mi prze­pi­sa­mi pra­wa zgod­nie z § 7 ust. 1 TMG (nie­mie­cka usta­wa o tele­me­diach). Zgod­nie z §§ 8 do 10 TMG nie jes­teś­my jed­nak zobo­wią­za­ni jako usłu­go­daw­ca do moni­to­ro­wa­nia prze­ka­zy­wanych lub zapi­sy­wanych infor­mac­ji osób trze­cich lub do bad­a­nia oko­licz­ności wska­zu­ją­cych na nie­le­gal­ną działalność.

Zobo­wią­za­nia do usunięcia lub zab­lo­ko­wa­nia wykor­zysta­nia infor­mac­ji zgod­nie z ogól­ny­mi prze­pi­sa­mi pra­wa pozosta­ją niena­rus­zo­ne. Odpo­wied­zi­al­ność w tym zak­re­sie jest jed­nak moż­li­wa dopie­ro od momen­tu, w którym zna­ne jest kon­kret­ne narusze­nie pra­wa. Jeś­li dowie­my się o takich narusze­niach, natych­mi­ast usunie­my te treści.

Odpo­wied­zi­al­ność za linki

Nas­za stro­na zawi­e­ra lin­ki do zewnę­trz­nych stron inter­neto­wych osób trze­cich, na których treść nie mamy wpły­wu. Dla­te­go nie może­my prze­jąć żad­nej odpo­wied­zi­al­ności za te treści zewnę­trz­ne. Za treść stron, do których odsyła­ją lin­ki, odpo­wia­da zaw­s­ze dany ofe­rent lub ope­ra­tor stro­ny. Stro­ny, do których odsyła­ją lin­ki, zostały sprawd­zo­ne pod kątem ewen­tu­al­nych narus­zeń pra­wa w momen­cie umieszc­za­nia lin­ków. Nie­le­gal­ne treści nie były roz­poz­na­wal­ne w momen­cie linkowania.

Stała kon­tro­la treści stron, do których pro­wad­zą lin­ki, nie jest jed­nak uza­sad­nio­na bez kon­kret­nych przesła­nek wska­zu­ją­cych na narusze­nie pra­wa. Jeś­li dowie­my się o narusze­niu pra­wa, natych­mi­ast usunie­my takie linki.
Copyright

Treści i dzieła stwor­zo­ne przez admi­nis­tra­torów stron na tych stro­nach pod­le­ga­ją nie­mieckie­mu pra­wu autor­skie­mu. Powie­la­nie, przet­warza­nie, roz­pow­s­zech­nia­nie lub jaka­kol­wiek for­ma kom­er­c­ja­li­zac­ji tych mate­riałów wykrac­za­ją­ca poza zak­res pra­wa autor­skie­go wyma­ga uprzedniej pisem­nej zgo­dy ich auto­ra lub twór­cy. Pobieranie i kopio­wa­nie tej stro­ny jest doz­wo­lo­ne tyl­ko do pry­wat­n­ego, nie­kom­er­cy­j­n­ego użytku.

O ile treści na tej stro­nie nie zostały stwor­zo­ne przez ope­ra­tora, pra­wa autor­skie osób trze­cich są respek­to­wa­ne. W szc­ze­gól­ności treści osób trze­cich są oznac­zo­ne jako takie. Jeś­li mimo to dowied­zą się Państ­wo o narusze­niu praw autor­skich, pro­si­my o sto­sowną infor­mac­ję. Jeś­li dowie­my się o jakich­kol­wiek narusze­niach, natych­mi­ast usunie­my takie treści.

Kon­cep­c­ja / Pro­jek­to­wa­nie i programowanie

revier online GmbH & Co. KG – agen­c­ja inter­neto­wa dla Ravens­bur­ga i okolic

revier online GmbH & Co. KG
Agen­c­ja inter­neto­wa z pełnym zak­re­sem usług

Kon­cep­c­ja i pro­jekt, pro­gra­mo­wa­nie Word­Press, opty­ma­li­zac­ja pod kątem wys­zu­ki­wa­rek (SEO)