ZBOŻA + PROSO


rów­nież z
kontrolowanej
ekologicznej
uprawy.

Sprze­daż hur­to­wa zboża eko­lo­gicz­ne­go lub konwencjonalnego.

Tutaj znaj­dą Państ­wo wybór spec­jałów zbożo­wych, któ­ry­mi handlujemy

Obok wszyst­kich kla­sy­cz­nych rod­za­jów zbóż hand­lu­je­my rów­nież wie­lo­ma spec­ja­l­ny­mi surow­ca­mi. Wybór moż­na zna­leźć tutaj.

Nie możesz zna­leźć tego, cze­go szu­ka­sz? W takim razie skon­tak­tuj się z nami.

Orkisz

Hand­lu­je­my orkis­zem w łus­ce lub obłus­kanym z wszyst­kich god­nych uwa­gi regi­onów upraw i z całe­go świa­ta. Nie­za­leż­nie od tego, czy są to pro­duk­ty regio­nal­ne i/lub poch­od­zące z pro­duk­c­ji eko­lo­gicz­nej, z Kana­dy czy z Euro­py Wschod­niej – zao­pa­tru­je­my się z kon­tro­lo­wanych źró­deł u wie­lo­let­nich partnerów.

Weizen

Emmer (Psze­ni­ca płaskurka)

Dinkel im Spelz

Emmer jest dziś nadal pro­duk­tem nis­zowym. W tym przy­pad­ku konie­cz­ne jest pla­no­wa­nie, aby zapew­nić nie­za­wod­ne dost­a­wy. Poma­ga­my w tym – zarów­no w pla­no­wa­niu upraw, jak i w stra­te­gicz­nych działa­niach zaopatrzeniowych.

Samop­s­za

Samop­s­zą hand­lu­je­my tyl­ko w jakości eko­lo­gicz­nej z euro­pe­js­kich źró­deł. Waż­ne jest rów­nież, aby pro­jek­ty były opra­co­wy­wa­ne i rea­li­zowa­ne wspól­nie z przet­wórst­wem i rol­nict­wem. Wspier­a­my tutaj obie stro­ny, aby każ­dy mógł skon­cen­tro­wać się na swoich głównych zadaniach.

Einkorn im Spelz

Owies, bez­glu­tenowy

Hafer

Bez­glu­tenowa pro­duk­c­ja i łań­cuch dost­aw jest trud­nie­js­zy niż się wyda­je na pierws­zy rzut oka. Ci, któr­zy zaj­mu­ją się tym zawo­do­wo, dos­ko­na­le wied­zą, o czym mówi­my. Mamy tu wie­lo­let­nie doś­wiad­cze­nie w rea­li­za­c­ji pro­jek­tów i know-how. Nie­za­wod­ność i płyn­ność pro­cesów to nasze atuty.

Owies nagi

Bez wzglę­du na to, czy chod­zi o pro­duk­c­ję eko­lo­gicz­ną czy kon­wen­c­jo­nalną. Tutaj obo­wią­zu­je zasa­da: naj­pierw prób­ka – potem decyzja. Pro­fi­le wyma­gań mogą być bard­zo róż­ne. Poma­ga­my w równym stop­niu w mar­ke­tin­gu i zaopatrzeniu.

Nackthafer

Owies czar­ny

Schwarzhafer_

Częs­to pro­du­ko­wa­ny i przet­warz­any regio­nal­nie, a i od cza­su do cza­su potra­fi zas­koc­zyc w sprze­daży i zao­pa­trze­niu. Hand­lu­je­my czar­nym owsem z całej Europy.

Prze­ni­ca z spec­ja­l­na specyfikacja

Psze­ni­ca jest zna­na, ale w zależ­ności od zbio­rów może być rów­nież bard­zo wyjątkowa:

Wys­o­ko­biał­ko­wa psze­ni­ca w jakości eko­lo­gicz­nej z moż­li­wością śledze­nia, oczy­szc­zo­na do pro­duk­c­ji maka­ro­nu, płat­ków lub do spec­ja­l­ne­go mielenia.

Dzię­ki nas­zej sie­ci mamy bard­zo szyb­ki prze­gląd jakości zbio­rów lub pon­ad­re­gio­nal­nych potrzeb przetwórczych.

To, co jest zbyt małe, zbyt wyjąt­kowe dla “wie­l­kich”, jest dla nas w sam raz.

Weizen (3)

Pro­so

Hirse geschält

Pro­so jest roś­liną upra­wną sto­so­waną od tysię­cy lat, któ­rej poten­c­jał roś­nie w obli­c­zu zmi­an klimatycznych.
Już od dłużs­ze­go cza­su pro­wad­zi­my kon­trak­to­wą upra­wę pro­sa żół­te­go na pokarm dla dzie­ci. Tutaj naj­wyższe wyma­ga­nia sta­wia­ne są łań­cuchowi hand­lo­we­mu i przetwórstwu.
Abso­lut­na prze­jr­zy­stość, coro­cz­ne audy­ty zapew­nia­ją nas­zym kli­en­tom nie­za­wod­ne dost­a­wy na naj­wyżs­zym pozio­mie jakości.

Cie­cier­zy­ca

Do tej pory nasze zamó­wie­nia kon­cen­tro­wały się na kra­jach trzecich.

Chcie­li­by­ś­my jed­nak aktyw­nie wspier­ać ruch weg­ań­ski na pozio­mie surow­co­wym i dla­te­go pos­zu­ku­je­my part­nerów w zak­re­sie przet­warza­nia, jak rów­nież ewen­tu­al­nej pro­duk­c­ji cie­cier­zy­cy poch­od­zącej z Europy.

Kichererbsen

Gry­ka ekologiczna

Pozys­ku­je­my gry­kę z euro­pe­js­kich upraw kon­trak­to­wych i dla­te­go jest ona rów­nież jed­ną z nas­zych pod­sta­wo­wych kompetencji.

Gry­ka łus­ka­na lub suro­wiec, rów­nież z cer­ty­fi­ka­tem eko­lo­gicz­nym UE do przet­wórst­wa włas­ne­go, jest dost­ęp­na u nas.

Z reguły pobiera­ne prób­ki towa­ru jest częścią umowy z danej partią.

Naj­pierw spraw­dź – potem kup.

Tak, chcę otrzy­mać więcej informacji. 
Jes­tem

Spraw­ny prze­bieg /procedura

Zapew­ne znasz to z wie­lu stron internetowych:

“Może­my zro­bić (pra­wie) wszystko”.

Tego nie obiecujemy!

Ale tego, co obie­cu­je­my – dotrzy­mu­je­my i to jest to, po czym nasi kli­en­ci mogą nas ocenić!

Nasz topowy pro­dukt nosi nazwę: opty­mal­na obsługa.

Za tym kry­ją się płyn­ne, prze­jr­zys­te pro­ce­sy, któ­re budu­ją zaufa­nie i dają Ci bezpieczeństwo.

Schiffsverladung_Hanau 043

Kosz­ty / Ceny / Przejrzystość

Działa­my otwar­cie i ucz­ci­wie, dajemy wska­zów­ki, infor­mu­je­my i zawsze szu­ka­my ide­al­nej rów­no­wa­gi międ­zy pie­niędzmi a wartoscią.

“Dobry biz­nes jest wte­dy, gdy wszyst­kie zaan­gażo­wa­ne stro­ny wid­zą go dokład­nie w ten sposób”.

Czy to rol­nik, czy przet­wór­ca – wszys­cy są na co dzień konkurentami.

Im bard­ziej skon­cen­tru­jesz się na swoich głównych zada­niach, tym więks­zy suk­ces osią­gniesz – my zaj­mie­my się resztą.

Je mehr Sie sich auf Ihre Haupt­auf­ga­ben kon­zen­trie­ren kön­nen, des­to erfolg­rei­cher sind Sie – den Rest erle­di­gen wir.

Klaus

Two­ja oso­ba kon­taktowa to Klaus Bergmann

getreide-bergmann-icons-auf-bild-telefon-260x260px

Tele­fon

getreide-bergmann-icons-auf-bild-mail-260x260px

Mail

getreide-bergmann-icons-auf-bild-karte-260x260px

Adres

Berg­mann GmbH
Schil­ler­stra­ße 1
D‑63796 Kahl am Main

getreide-bergmann-icons-auf-bild-telefon-260x260px

Tele­fon

getreide-bergmann-icons-auf-bild-mail-260x260px

Mail

getreide-bergmann-icons-auf-bild-karte-260x260px

Adres

Berg­mann GmbH
Schil­ler­stra­ße 1
D‑63796 Kahl am Main