getreide-bergmann-ueber-uns-header

GETREI­DE BERGMANN

ponad 70 lat
doś­wiad­c­zeń.

Logobunt700x400
Logobunt700x400

Wraz z nową stroną inter­neto­wą kład­zie­my nacisk na nasze głów­ne obs­za­ry działalności.

Pro­wad­zi­my w całej Euro­pie sprze­daż hur­to­wą zboża, kupu­jąc i sprze­da­jąc zboże eko­lo­gicz­ne, jak rów­nież zboże z pro­duk­c­ji kon­wen­c­jo­nal­nej.  Do nas­ze­go port­fo­lio należą rów­nież nasio­na roś­lin oleis­tych i spec­ja­l­ne dodat­ki pas­zowe. Z tego powo­du już w 2009 roku doko­na­liś­my aktua­li­za­c­ji zawar­tości nas­zej stro­ny inter­neto­wej, w tym logo firmy.
W ten sposób pow­stał nowy wize­ru­nek przedsię­bi­o­rst­wa, któ­ry wraz z nazwą fir­my odzwier­cied­la fil­ozo­fię fir­my Berg­mann GmbH.

Jako ogni­wo w hand­lu hur­to­wym i zagra­nicz­nym pomięd­zy pro­duk­c­ją a przet­wórst­wem, nas­zym zada­niem z jed­nej stro­ny jest spro­sta­nie wyma­ga­ni­om ryn­ku oraz zgod­ne­go i rac­jo­nal­ne­go rol­nict­wa z drugiej.

Ucz­ci­wość, nie­za­wod­ność i prze­jr­zy­stość są dla nas pod­sta­wą owo­cnych i trwałych relac­ji z nas­zy­mi klientami.

Jakość nas­zych pro­duk­tów i usług jest wyra­zem uzna­nia i nas­zej odpo­wied­zi­al­ności wobec lud­zi, któr­zy jako odbi­o­r­cy koń­co­wi, kli­en­ci, rol­ni­cy, part­ner­zy i usłu­go­daw­cy sta­no­wią pod­sta­wę suk­ce­su przedsiębiorstwa.
Poprzez nas­zą rolę jako mar­ke­terów, wid­zi­my sie­bie w zada­niu zachęca­nia rol­ni­ków do dost­ar­c­za­nia pro­duk­tów lub usług, któ­re są zgod­ne z wyma­ga­nia­mi ryn­ku i klientów.

Cele rol­nict­wa kon­wen­c­jo­nal­ne­go i eko­lo­gicz­ne­go, ochro­na śro­do­wis­ka, oszc­zęd­ne gos­po­dar­owa­nie zaso­ba­mi i dost­ar­c­za­nie zdro­wej żyw­ności sta­no­wią wyty­cz­ne nas­ze­go przedsiębiorstwa.