Wyso­kiej jakości sur­ow­ce do pro­fes­jo­nal­nej pro­duk­c­ji pasz

rów­nież z kon­tro­lo­wanych upraw ekologicznych

Skup i sprze­daż cer­ty­fi­kowa­n­ego zboża ekologicznego

Od sus­zonych wytło­ków jabł­ko­wych po wysłod­ki burac­za­ne – nie­za­wod­nie dost­ar­cz­a­my sur­ow­ce jako kom­po­nen­ty pasz.
Od 2004 r. posia­da­my cer­ty­fi­kat GMP+ oraz uznaną Gwa­ran­c­ję Jakosci.

Gro­szek paszowy

Hand­lu­je­my gro­chem pas­zowym pochod­zą­cym głów­nie z Euro­py, odmi­a­ny żół­te i zie­lo­ne od 25 ton luzem.

Kichererbsen

Faso­la pol­na (Bobik)

Sojabohnen

Faso­la pol­na coraz częściej sta­nowi alter­na­ty­wę lub uzu­peł­ni­e­nie w żywi­e­niu białkowym.

Czy z cer­ty­fi­ka­tem eko­lo­gicz­nym bądź tyl­ko GMP+, pros­zę nas zapytać.

Otrę­by pszen­ne, otrę­by z łuski owsa, gra­nul­ki z łuski orkis­zu Otrę­by pszen­ne, otrę­by z łuski owsa, gra­nul­ki z łuski orkiszu

Ofe­ru­je­my gra­nu­lat z otrąb z pro­duk­tów ubocz­nych przet­wórst­wa w cer­ty­fi­ka­cie kon­wen­c­jo­nal­nym jak rów­nież w stan­dard­zie ekologicznym.

Zale­ca­my dłu­go­ter­mi­no­we kon­trak­ty zabezpieczające.

Weizenkleie

Łubin

Lupine

Łubin słod­ki jest po soi z pew­nością jed­nym z naj­leps­zych noś­ni­ków biał­ka w sek­tor­ze paszowym.

Łubin zys­ku­je jed­nak coraz więks­zą popu­lar­ność w die­cie wegańskiej.

Kuku­ryd­za paszowa

Kuku­ryd­za pas­tew­na jest kla­sy­cz­nym skład­ni­kiem pra­wie każ­dej mies­zan­ki paszowej.

W przy­pad­ku ogra­nic­zo­nej dostęp­ności lub regio­nal­nych ogra­nic­zeń jakościo­wych waż­ne są szyb­kie i nie­za­wod­ne zakupy.

 

MaisJPG

Sus­zo­ne wytło­ki z jabłek

Apfeltrester pelletiert

Całe lub oczy­szc­zo­ne, gra­nu­lo­wa­ne lub w płat­kach – tra­fiłeś we właści­we miejsce.

Wytło­ki jabł­ko­we to jed­na z nas­zych naj­waż­nie­js­zych specjalności.

Czy to do spor­tów jeźd­zieckich, czy do tuc­zu – zna­my wyma­ga­nia nas­zych kli­en­tów w danym segmencie.

Ofe­ru­je­my umowy rocz­ne, a także dosta­wy krótkoterminowe.

Kom­pe­tent­nie i rzetelnie.

Kuku­ryd­zo­kul­ki

Zarów­no w post­a­ci całych roś­lin, jak i z ziar­na kuku­ryd­zy, pel­e­ty są ide­al­nym roz­wią­za­niem jako boga­ta w ener­gię pasza.

MaiscobsJPG

Gra­nu­lat z lucerny

IMG_5472

Gra­nul­ki z tra­wy lub lucer­ny zwięks­za­ją ilość biał­ka użyt­ko­wego, moż­na je dobrze prz­echo­wy­wać, oszc­zęd­za­ją mie­j­s­ce i są dostęp­ne przez cały rok.

Czy wiesz, że 1 hekt­ar użyt­ków zie­l­onych odpo­wia­da war­tości biał­ko­wej 5 ton soi?

Soja i mącz­ka sojo­wa wol­na od GMO

Hand­lu­je­my wyłącz­nie pro­duk­tami pochod­ze­nia europejskiego.

Hand­lu­je­my śru­tą sojo­wą LP lub HP luzem z par­tii 25 tono­wych po staw­kach dziennych.

Sojabohnen

DDGS

DDGS

DDGS , zna­ny rów­nież jako ziar­no lub wywar kuku­ryd­zia­ny z pro­duk­c­ji euro­pe­js­kiej, jest dostęp­ny w staw­kach dzi­en­nych od 25 ton.

Tak, chcie­li­by­ś­my uzys­kać więcej informacji.
Jesteśmy

Spraw­ny pro­ces / procedura

Trze­ba przyz­nać, że trud­no było­by prze­wieźć nas­ze obe­c­ne wolu­meny flo­tą z lat 60. Dla­te­go też współpra­cu­je­my obe­c­nie ze spec­ja­list­ami z branży logistycznej.

Czas to pie­niądz – jak mówi sta­re powiedzenie.

MB 710 bunt

Two­ja oso­ba kon­takt­owa to Klaus Bergmann

getreide-bergmann-icons-auf-bild-telefon-260x260px

Tele­fon

getreide-bergmann-icons-auf-bild-mail-260x260px

Mail

getreide-bergmann-icons-auf-bild-karte-260x260px

Adres

Berg­mann GmbH
Schil­ler­stra­ße 1
D‑63796 Kahl am Main

getreide-bergmann-icons-auf-bild-telefon-260x260px

Tele­fon

getreide-bergmann-icons-auf-bild-mail-260x260px

Mail

getreide-bergmann-icons-auf-bild-karte-260x260px

Adres

Berg­mann GmbH
Schil­ler­stra­ße 1
D‑63796 Kahl am Main