Ochrona danych osobowych

W skrócie

Infor­mac­je ogólne

Poniżs­ze wska­zów­ki sta­nowią pro­s­ty prze­gląd tego, co dzie­je się z Państ­wa dany­mi oso­bo­wy­mi, gdy odwied­za­ją Państ­wo nas­zą stronę inter­neto­wą. Dane oso­bo­we to wszyst­kie dane, na pod­sta­wie których moż­na ziden­ty­fi­kować użyt­kow­ni­ka. W celu uzys­ka­nia bard­ziej szc­ze­góło­wych infor­mac­ji na temat ochro­ny danych oso­bo­wych, pro­si­my o zapozna­nie się z nas­zą poli­ty­ką pry­wat­ności znaj­du­jącą się pod ninie­js­zym tekstem.

Gro­mad­ze­nie danych na nas­zej stro­nie internetowej

Kto jest odpo­wied­zi­al­ny za gro­mad­ze­nie danych na tej stronie?
Przet­warza­nie danych na tej stro­nie inter­neto­wej odby­wa się przez ope­ra­tora stro­ny. Jego dane kon­takt­owe moż­na zna­leźć w stop­ce redak­cy­j­nej tej strony.

W jaki sposób gro­mad­zi­my Two­je dane?
Z jed­nej stro­ny, Państ­wa dane są gro­mad­zo­ne przez Państ­wa, któr­zy je nam prze­ka­zu­ją. Mogą to być na przy­kład dane wpro­wad­zo­ne przez użyt­kow­ni­ka w for­mu­lar­zu kontaktowym.
Inne dane są zbier­ane auto­ma­ty­cz­nie przez nas­ze sys­te­my infor­ma­ty­cz­ne podc­z­as odwied­za­nia stro­ny inter­neto­wej. Są to głów­nie dane tech­nicz­ne (np. prze­glą­dar­ka inter­neto­wa, sys­tem ope­ra­cy­j­ny lub czas wyś­wiet­la­nia stro­ny). Dane te są zbier­ane auto­ma­ty­cz­nie po wejściu na nas­zą stronę internetową.

Do cze­go wykor­zys­tu­je­my Two­je dane?
Część danych zbier­ana jest w celu zapew­ni­enia bez­błęd­n­ego działa­nia stro­ny inter­neto­wej. Inne dane mogą być wykor­zy­sty­wa­ne do ana­li­zy zacho­wań użytkowników.

Jakie pra­wa przysłu­gu­ją Państ­wu w odnie­si­e­niu do Państ­wa danych?
W każ­dej chwi­li mają Państ­wo pra­wo do bez­płat­nej infor­mac­ji o pochod­ze­niu, odbi­or­cy i celu prz­echo­wy­wa­nia Państ­wa danych oso­bo­wych. Mają Państ­wo rów­nież pra­wo do żąda­nia popra­wi­e­nia, zab­lo­ko­wa­nia lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przy­pad­ku dals­zych pytań doty­c­zą­cych ochro­ny danych oso­bo­wych mogą Państ­wo w każ­dej chwi­li zwrócić się do nas na adres poda­ny w stop­ce redak­cy­j­nej. Ponadto, mają Państ­wo pra­wo do złoże­nia skar­gi do właści­wego orga­nu nadzorczego.

2. Uwa­gi ogól­ne i infor­mac­je obowiązkowe

Ochrona danych osobowych
Ope­ra­tor­zy tych stron bard­zo poważ­nie trak­tu­ją ochronę Państ­wa danych oso­bo­wych. Państ­wa dane oso­bo­we trak­tu­je­my w sposób pouf­ny i zgod­nie z usta­wo­wy­mi prze­pi­sa­mi o ochro­nie danych oraz z ninie­js­zą deklar­ac­ją o ochro­nie danych.
Podc­z­as kor­zysta­nia z tej stro­ny inter­neto­wej gro­mad­zo­ne są róż­ne dane oso­bo­we. Dane oso­bo­we to dane, na pod­sta­wie których moż­na ziden­ty­fi­kować użyt­kow­ni­ka. Ninie­js­za poli­ty­ka pry­wat­ności wyjaś­nia, jakie infor­mac­je gro­mad­zi­my i w jaki sposób je wykor­zys­tu­je­my. Wyjaś­nia rów­nież, jak i w jakim celu się to robi.
Zwra­ca­my uwa­gę, że trans­mis­ja danych w inter­ne­cie (np. podc­z­as komu­ni­ka­c­ji za pomocą pocz­ty elek­tro­nicz­nej) może posia­dać luki w zabez­piec­ze­niach. Peł­na ochrona danych przed dostę­pem osób trze­cich nie jest możliwa.

Uwa­ga doty­c­zą­ca orga­nu odpowiedzialnego

Pod­mio­tem odpo­wied­zi­al­nym za przet­warza­nie danych na tej stro­nie inter­neto­wej jest:

Berg­mann GmbH
Schil­ler­str. 1
63796 Kahl
Repre­zen­to­wa­ny przez:
Klaus Bergmann

Tele­fon: 06188 914110
E‑mail: info@getreide-bergmann.de

Admi­nis­tra­tor danych to oso­ba fizy­cz­na lub praw­na, która samod­ziel­nie lub wspól­nie z inny­mi usta­la cele i spo­so­by przet­warza­nia danych oso­bo­wych (np. nazwis­ka, adre­sy e‑mail lub podobne).

Wyco­fa­nie zgo­dy na przet­warza­nie danych

Wie­le ope­rac­ji przet­warza­nia danych jest moż­li­wych tyl­ko za Państ­wa wyraźną zgo­dą. W każ­dej chwi­li mogą Państ­wo odwołać udzie­loną wcześ­niej zgo­dę. Wyst­ar­c­zy, że wyś­lesz do nas nie­for­mal­n­ego mai­la. Odwoła­nie nie wpły­wa na zgod­ność z pra­wem przet­warza­nia danych, któ­re miało mie­j­s­ce do momen­tu odwołania.

Pra­wo do odwoła­nia się do właści­wego orga­nu nadzorczego

W przy­pad­ku narusze­nia prze­pisów o ochro­nie danych oso­bo­wych oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, ma pra­wo do złoże­nia skar­gi do właści­wego orga­nu nad­zor­c­ze­go. Właści­wym orga­nem nad­zor­c­zym w spra­wach doty­c­zą­cych pra­wa ochro­ny danych jest państ­wo­wy peł­no­moc­nik ds. ochro­ny danych kra­ju związ­ko­wego, w którym znaj­du­je się sied­zi­ba nas­ze­go przedsię­bi­orst­wa. Lis­tę inspek­torów ochro­ny danych i ich dane kon­takt­owe moż­na zna­leźć pod poniżs­zym linkiem:

https://www.bfdi.bund.de

Pra­wo do przen­o­sze­nia danych

Mają Państ­wo pra­wo do tego, aby dane, któ­re przet­warz­a­my auto­ma­ty­cz­nie na pod­sta­wie Państ­wa zgo­dy lub w ramach rea­li­zac­ji umowy, zostały prze­ka­za­ne Państ­wu lub stro­nie trze­ciej we wspól­nym for­macie nada­ją­cym się do odc­zy­tu mas­zy­no­wego. Jeże­li zażą­da­ją Państ­wo bez­poś­red­nie­go prze­ka­za­nia danych inne­mu pod­mio­to­wi odpo­wied­zi­al­ne­mu, nas­tąpi to tyl­ko w takim zak­re­sie, w jakim jest to tech­nicz­nie wykonalne.

Szy­fro­wa­nie SSL lub TLS

Ze wzglę­dów bez­piec­zeńst­wa i w celu ochro­ny trans­mis­ji pouf­nych treści, takich jak zamó­wi­e­nia lub zapy­ta­nia, któ­re wysyłasz do nas jako ope­ra­tora stro­ny, ta stro­na wykor­zys­tu­je szy­fro­wa­nie SSL lub TLS. Połąc­ze­nie szy­fro­wa­ne moż­na roz­poz­nać po tym, że wier­sz adre­su prze­glą­dar­ki zmi­e­nia się z “http://” na “https://” oraz po sym­bo­lu kłód­ki w wiers­zu przeglądarki.
Jeś­li szy­fro­wa­nie SSL lub TLS jest aktyw­ne, dane, któ­re nam Państ­wo prze­ka­zu­ją, nie mogą być odc­zy­ta­ne przez oso­by trzecie.

Infor­mo­wa­nie, blo­ko­wa­nie, usuwanie

W ramach obo­wią­zu­ją­cych prze­pisów prawnych mają Państ­wo w każ­dej chwi­li pra­wo do bez­płat­nej infor­mac­ji o swoich zapi­sanych danych oso­bo­wych, ich pochod­ze­niu i odbi­or­cy oraz celu przet­warza­nia danych, a w razie potrze­by pra­wo do korek­ty, zab­lo­ko­wa­nia lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak rów­nież w przy­pad­ku dals­zych pytań doty­c­zą­cych danych oso­bo­wych, mogą Państ­wo w każ­dej chwi­li skon­takt­ować się z nami pod adre­sem podanym w stop­ce redakcyjnej.

Kor­zysta­nie z Mato­mo (daw­niej Piwik)
Ta stro­na kor­zys­ta z otwar­tej usłu­gi ana­li­zy sie­cio­wej Mato­mo do ana­li­zy zacho­wań użyt­kow­ni­ków odwied­za­ją­cych nas­zą stronę. Obe­c­nie kor­zysta­my z wers­ji ser­wi­su, która nie wykor­zys­tu­je pli­ków coo­kies. Usłu­ga ana­li­ty­ki inter­neto­wej jest hos­to­wa­na przez zewnę­trz­n­ego usłu­go­daw­cę (hos­te­ra). Dane zbier­ane przez ser­wis na tej stro­nie są prz­echo­wy­wa­ne na ser­wer­ach hos­tin­godaw­cy. Są to:

Adres IP uży­te­go kom­pu­te­ra (adres IP jest anoni­mi­zowa­ny bez­poś­red­nio przy zapi­sie pli­ku dzi­en­ni­ka poprzez wyze­ro­wa­nie ost­at­niej lub dwóch ost­at­nich cyfr adre­su IP. W takim przy­pad­ku nie mamy już moż­li­wości wysta­wi­e­nia refe­ren­c­ji osobistych).
Uni­kal­ny iden­ty­fi­ka­tor użyt­kow­ni­ka (na sesję)
Data i god­zi­na złoże­nia wniosku
Stre­fa cza­so­wa, w któ­rej znaj­du­je się oso­ba odwied­za­ją­ca stronę
Tytuł oglą­da­nej stro­ny (tytuł strony)
Adres oglą­da­nej stro­ny (URL)
Adres stro­ny (URL) oglą­da­nej przed bieżącą stroną (refer­rer URL) (jeś­li jest dostępny)
Zasto­so­wa­na rozd­ziel­c­zość ekranu
Pli­ki kli­ka­ne i pobierane
Lin­ki do zewnę­trz­nych domen, na któ­re kliknięto
Czas łado­wa­nia oglą­da­nej strony
Kraj pochod­ze­nia oso­by odwied­za­jącej stronę
Agent użyt­kow­ni­ka uży­wa­nej prze­glą­dar­ki, w tym typ prze­glą­dar­ki, język prze­glą­dar­ki, sys­tem ope­ra­cy­j­ny, typ uży­wa­n­ego urząd­ze­nia, w tym mar­ka i model.

Zawar­liś­my umowę o rea­li­zac­ję zamó­wi­e­nia z nas­zym dostaw­cą usług hos­tin­gowych zgod­nie z art. 28 DSGVO.
Gro­mad­ze­nie danych służy do opty­ma­li­zac­ji nas­zej stro­ny inter­neto­wej i jej zawar­tości, w czym mamy uza­sad­nio­ny inte­res w rozu­mi­e­niu art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

Sprze­ciw wobec gro­mad­ze­nia danych

3. gro­mad­ze­nie danych na nas­zej stro­nie internetowej

Pli­ki dzi­en­ni­ka serwera
Dostaw­ca stron auto­ma­ty­cz­nie gro­mad­zi i zapi­su­je infor­mac­je w tzw. pli­kach dzi­en­ni­ka ser­wera, któ­re Państ­wa prze­glą­dar­ka auto­ma­ty­cz­nie prze­ka­zu­je do nas. Są to:

typ prze­glą­dar­ki i wers­ja przeglądarki
zasto­so­wa­ny sys­tem operacyjny
URL odsyłającego
nazwa hos­ta kom­pu­te­ra dostępowego
czas żąda­nia serwera
adres IP

Dane te nie są łąc­zo­ne z inny­mi źró­dła­mi danych.
Pod­sta­wą do przet­warza­nia danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, który zezwa­la na przet­warza­nie danych w celu rea­li­zac­ji umowy lub działań przedumownych.

Więcej infor­mac­ji na temat pos­tę­po­wa­nia z dany­mi użyt­kow­ni­ków moż­na zna­leźć w poli­ty­ce pry­wat­ności Google:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.