DOSTAW­CY

Z pro­duk­c­ji i handlu

Handel_Beratung_klein

Han­del

Pro­wad­zi­my sprze­daż hur­to­wą w zak­re­sie sur­ow­ców do pro­duk­c­ji żyw­ności lub pasz dla zwier­ząt. Zazwy­c­zaj kupu­je­my od 25 ton ex work.

Bazu­jąc na stan­dardo­wych war­un­kach nie­mieckie­go hand­lu zbożem, zawi­era­my umowy bez zbęd­nych ozdob­ni­ków i dłu­gich warunków.

Hafer_Hand

Doradzt­wo

Jes­teś nie­z­ado­wo­l­o­ny i szu­ka­sz prawd­zi­wej alter­na­ty­wy w marketingu?

Ana­li­zu­je­my, poka­zu­je­my dro­gę do roz­wią­zań i opra­co­wu­je­my alter­na­tyw­ne opcje.

Bez gdy­ba­nia i bez ale…

Container im Hafen16_9

Eks­port

Chcesz eks­por­to­wać sur­ow­ce, takie jak zboże, ale nie znasz pro­ce­du­ry, nie masz czasu?

Może­my się tym dla Cie­bie zająć. Eks­port to nasz chleb pow­s­zedni – obsłu­gu­je­my rów­nież kon­te­nery do kra­jów trzecich.

Grafiken--Getreide-Bergmann-06
BüroJPG

Szko­lenia

W branży rol­nic­zej częs­to bra­ku­je cza­su na ana­li­zę pro­cesów i ich dals­zą opty­ma­li­zac­ję przy pomo­cy nowo­c­zes­nych roz­wią­zań programowych.

Szc­ze­gól­nie na ryn­ku eko­lo­gicz­nym, wie­le firm roz­wi­ja się bard­zo szyb­ko i osią­ga swo­je gra­nice strukturalne.

Ana­li­zu­je­my i roz­wi­ja­my pomysły, któ­re angażu­ją rów­nież Państ­wa pra­cow­ni­ków, tak aby uspraw­ni­enia odni­o­sły suk­ces rów­nież w cod­zi­en­nej pracy.

Probenbeutel

Audy­ty

Pro­duk­c­ja żyw­ności w zak­re­sie przet­warza­nia sur­ow­ców eko­lo­gicz­nych wyma­ga częs­to bard­zo prze­jr­zy­stych i nie­za­wod­nych łań­cuchów dostaw. Tutaj prze­pro­wadza­my włas­ne, nie­za­leż­ne audy­ty dostaw­ców, zapew­nia­jąc w ten sposób bez­piec­zeńst­wo i prze­jr­zys­tość w łań­cu­chu dostaw.

Przy okaz­ji, doty­c­zy to rów­nież gos­po­darstw eko­lo­gicz­nych w innych kra­jach euro­pe­js­kich i np. w Kanadzie.

EUbiosiegelneu16

Cer­ti­fi­ka­ty

Cer­ty­fi­ka­c­ja jest wyni­kiem i wyra­zem regu­lar­nie audy­to­wanych procesów.

Od 2000 roku jes­teś­my cer­ty­fi­kowany­mi sprze­daw­ca­mi pro­duk­tów eko­lo­gicz­nych, a od 2004 roku cer­ty­fi­kowany­mi eks­por­te­ra­mi pro­duk­tów eko­lo­gicz­nych do Szwajcarii.

Ponadto od 2004 roku posia­da­my cer­ty­fi­kat GMP+ i jes­teś­my zare­jes­tro­wanym part­ne­rem hand­lo­wym w sys­te­mie QS.

Nas­ze cer­ty­fi­ka­ty moż­na zna­leźć w zakład­ce Jakość lub tutaj.