DOST­AW­CY

Z pro­duk­c­ji i handlu

Handel_Beratung_klein

Han­del

Pro­wad­zi­my sprze­daż hur­to­wą w zak­re­sie surow­ców do pro­duk­c­ji żyw­ności lub pasz dla zwier­ząt. Zazwy­c­zaj kupu­je­my od 25 ton ex work.

Bazu­jąc na stan­dar­do­wych warunk­ach nie­mieckie­go hand­lu zbożem, zawi­er­a­my umowy bez zbęd­nych ozdob­ników i dłu­gich warunków.

Hafer_Hand

Doradzt­wo

Jes­teś nie­zado­wo­l­o­ny i szu­ka­sz prawd­zi­wej alter­na­ty­wy w marketingu?

Ana­li­zu­je­my, poka­zu­je­my dro­gę do rozwią­zań i opra­cowu­je­my alter­na­tyw­ne opcje.

Bez gdy­ba­nia i bez ale…

Container im Hafen16_9

Eks­port

Chcesz eks­por­to­wać surow­ce, takie jak zboże, ale nie znasz pro­ce­du­ry, nie masz czasu?

Może­my się tym dla Cie­bie zająć. Eks­port to nasz chleb pows­zed­ni – obsłu­gu­je­my rów­nież kon­te­ne­ry do kra­jów trzecich.

BüroJPG

Szko­le­nia

W branży rol­nic­zej częs­to bra­ku­je cza­su na ana­li­zę pro­cesów i ich dals­zą opty­ma­li­za­c­ję przy pomo­cy nowo­c­zes­nych rozwią­zań programowych.

Szc­ze­gól­nie na ryn­ku eko­lo­gicz­nym, wie­le firm rozwi­ja się bard­zo szyb­ko i osią­ga swo­je gra­ni­ce strukturalne.

Ana­li­zu­je­my i rozwi­ja­my pomys­ły, któ­re angażu­ją rów­nież Państ­wa pra­cow­ni­ków, tak aby uspraw­ni­en­ia odniosły suk­ces rów­nież w codzi­en­nej pracy.

Probenbeutel

Audy­ty

Pro­duk­c­ja żyw­ności w zak­re­sie przet­warza­nia surow­ców eko­lo­gicz­nych wyma­ga częs­to bard­zo prze­jr­zy­stych i nie­za­wod­nych łań­cuchów dost­aw. Tutaj przepro­wadza­my włas­ne, nie­za­leż­ne audy­ty dost­aw­ców, zapew­nia­jąc w ten sposób bez­pie­c­zeńst­wo i prze­jr­zy­stość w łań­cu­chu dostaw.

Przy okazji, doty­c­zy to rów­nież gos­po­darstw eko­lo­gicz­nych w innych kra­jach euro­pe­js­kich i np. w Kanadzie.

EUbiosiegelneu16

Cer­ti­fi­ka­ty

Cer­ty­fi­ka­c­ja jest wyni­kiem i wyra­zem regu­lar­nie audy­to­wanych procesów.

Od 2000 roku jes­teś­my cer­ty­fi­kowany­mi sprze­daw­ca­mi pro­duk­tów eko­lo­gicz­nych, a od 2004 roku cer­ty­fi­kowany­mi eks­por­tera­mi pro­duk­tów eko­lo­gicz­nych do Szwajcarii.

Ponad­to od 2004 roku posia­da­my cer­ty­fi­kat GMP+ i jes­teś­my zare­je­s­tro­wanym part­ne­rem hand­lo­wym w sys­temie QS.

Nasze cer­ty­fi­ka­ty moż­na zna­leźć w zakład­ce Jakość lub tutaj.