NASIO­NA OLEISTE

rów­nież z
kontrolowanych
upraw
ekologicznych

Han­del eko­lo­gicz­ny­mi nasio­na­mi roś­lin oleis­tych, jak rów­nież konwencjonalny

Nasio­na roś­lin oleis­tych to bard­zo wys­pec­ja­lizowa­ny obs­zar o częs­to bard­zo spe­cy­ficz­nych wyma­ga­niach. Nasi kli­en­ci mają zapo­trze­bo­wa­nie na pro­duk­ty pre­mi­um, takie jak ole­je i makuchy.

Zawar­tość tej strony

Grafiken--Getreide-Bergmann-06

Kono­pia

Eko­lo­gicz­ne sie­mię lniane

Eko­lo­gicz­na soja

Oso­ba kontaktowa

Słonecz­nik

Sonnenblumen Iregi

Od kil­ku lat w Euro­pie ponow­nie roz­wi­ja się upra­wa słonecz­ni­ka. Róż­no­rod­ność jest duża, a wyma­ga­nia przet­wórców zróżnicowane.
Sku­pu­je­my i sprze­da­je­my wszyst­kie odmi­a­ny nasi­on, rów­nież z pro­duk­c­ji eko­lo­gicz­nej. Coraz więks­zym zain­te­re­so­wa­niem cies­zy się zwłaszc­za czar­ny słonecz­nik linolowy.

Kono­pia

Upra­wa kono­pi może przeżyć renesans, ponie­waż eko­lo­gicz­ne mate­riały izo­la­cy­j­ne, do których należą konopie, zys­ku­ją na znac­ze­niu ze wzglę­du na ros­ną­cy pro­blem emis­ji CO 2. Konopie ofe­ru­ją nie tyl­ko swo­je nasio­na w różnych pro­duktach, ale rów­nież wykor­zysta­nie ich włókien.

Jes­teś­my Państ­wa dys­po­zy­c­ji w zak­re­sie nasi­on i pomo­cy w wykor­zysta­niu włóki­en konopi.

Hanfsaat

Lni­an­ka

agricultural-cereal-harvest-with-with-combine-harvester-picture-id1254232672

Lni­an­ka jest pro­duk­tem, który albo jest pos­zu­ki­wa­ny, albo po pro­s­tu nig­dy nie jest pożą­da­ny. Dla­te­go zale­ca­my, aby przet­wór­cy i pro­du­cen­ci sto­so­wa­li rol­nict­wo kon­trak­to­we jako mini­mal­ne zabez­piec­ze­nie dla więks­zości pla­no­wanych ilości.

Chęt­nie pomożemy.

Sie­mię lnia­ne brą­zowe i złote

Sie­mię lnia­ne pod­le­ga w dużym stop­niu wpły­wom regio­nal­nym w zak­re­sie sma­ku i skład­ni­ków. Szc­ze­gól­nie w sek­tor­ze żywi­e­nio­wym wyso­kie wyma­ga­nia sta­nowią przesz­ko­dę dla niek­tórych regionów.

Zmi­a­ny kli­ma­ty­cz­ne częs­to wyma­ga­ją rów­nież dywer­sy­fi­ka­c­ji w zak­re­sie zaopa­trze­nia przetwórców.

W razie potrze­by może­my przedsta­wić Państ­wu moż­li­wości opcjonalne.

 

Leinsaat braun_

Soja, mącz­ka sojo­wa wol­na od GMO

Sojabohnen

Hand­lu­je­my wyłącz­nie pro­duk­tami pochod­ze­nia europejskiego.
Śru­ta sojo­wa LP lub HP luzem z par­tii 25 ton hand­lu­je­my po staw­kach dziennych.

Tak, chcie­li­by­ś­my uzys­kać więcej informacji.
Jesteśmy

Two­ja oso­ba kon­takt­owa Klaus Bergmann

getreide-bergmann-icons-auf-bild-telefon-260x260px

Tele­fon

getreide-bergmann-icons-auf-bild-mail-260x260px

Mail

getreide-bergmann-icons-auf-bild-karte-260x260px

Adres­se

Berg­mann GmbH
Schil­ler­stra­ße 1
D‑63796 Kahl am Main