NASZ ZESPÓŁ

Oso­by kontaktowe

Inter­nac­jo­nal­nie a jed­nak rodzinnie

Z zaan­gażo­wa­niem i kom­pe­ten­c­ją opra­co­wu­je­my dla Państ­wa rozwiązania

Tutaj znaj­dą Państ­wo nas­ze dane kon­takt­owe, w zależ­ności od Państ­wa wyma­gań i potrzeb.

Dobra pra­ca zes­poło­wa oznac­za szyb­kie roz­wią­za­nia dopa­so­wa­ne do kaz­de­go klienta.

Nie wiesz, kto w nas­zej fir­mie może Ci pomóc?

Nie ma pro­blemu – u nas każ­dy numer wew­ne­trz­ny pro­wad­zi do celu.

Han­del zbożem stał się żywym, częs­to gorącz­ko­wym biz­ne­sem. Potrze­bu­je szyb­kich decyz­ji, któ­re musisz podej­mo­wać każ­de­go dnia. Może­my Ci w tym pomóc.

Prze­tłu­mac­zo­no z www.DeepL.com/Translator (wers­ja darmowa)

Mitarbeiter_2021JPG

Team
Tel: 06188–91411‑0
eMail: info@getreide-bergmann.de

Klaus Berg­mann

Zar­ząd­za­ją­cy przedsiębiorstwem
Han­dels­fach­wirt
Tel: 06188–91411-14
eMail: kb@getreide-bergmann.de

Klaus Dör­sam

Han­del
Tel: 06188–91411-11
eMail: kd@getreide-bergmann.de

Patrick da Silva

Dis­po­si­ti­on
Tel: 06188–91411-13
eMail: logistik@getreide-bergmann.de

Die­ter Bergmann

Dział siew­ny
Tel: 06188–91411‑0
eMail: saatgut@getreide-bergmann.de

Andrea Berg­mann

Księ­go­wość finansowa
Tel: 06188–91411-12
eMail: ab@getreide-bergmann.de

Iza­be­la Kaminski

Logis­ty­ka i Zak­up Euro­pa Wschodnia
Tel: 06188–91411-11
eMail: ik@getreide-bergmann.de