JAKOŚĆ

WAR­TOŚCI

Gwa­ran­tu­je­my spraw­ny prze­bieg procesu

Jas­na defi­nic­ja war­to­sci wyni­ka z nas­zych dzi­al­ań na co dzień jako surow­ca. Tra­dy­c­ja i nowo­c­zes­ność opi­su­ją ist­nien­ie tra­dy­cy­j­n­e­go przedsię­bi­o­rst­wa w zmi­e­nia­ją­cych się cza­sach i zwią­za­ne z tym wyzwania.

1952-12F

DOŚ­WIAD­CZE­NIE

Od ponad 70 lat jes­teś­my part­ne­rem w rol­nict­wie i reno­mo­wanym przedsię­bi­o­rst­wem hand­lo­wym w dzied­zi­nie prze­mysł żyw­nościo­we­go i pro­duk­c­ji pasz dla zwier­ząt. Jak rów­nież zachowu­je­my tra­dy­cy­j­ne war­tości w zmi­e­nia­ją­cych się czasach.

NIE­ZA­WOD­NOŚĆ

Każ­de­go dnia na nowo udo­wad­nia­my nas­zą nie­za­wod­ność. Szc­ze­gól­nie w codzi­en­nych pro­ce­sach rea­li­za­c­ji oraz w hand­lu eko­lo­gicz­ny­mi pro­dukt­a­mi rol­ny­mi, nie­za­wod­ność jest wys­o­ką war­tością. Nie­za­wod­ności nie moż­na kupić, ale moż­na jej doś­wiad­c­zać każ­de­go dnia – z nami.

ZAUFA­NIE

Zaufa­nie jest nie­zwyk­le ważnym czyn­ni­kiem w hand­lu eko­lo­gicz­ny­mi i surow­ca­mi. Poprzez regu­lar­ne audy­ty, moni­to­ring i oso­bis­te kon­tak­ty twor­zymy pod­sta­wy do opar­tej na zaufa­niu współ­pra­cy z nas­zy­mi partnerami.

Grafiken--Getreide-Bergmann-06

Cer­ty­fi­ka­ty

Demon­taż na zle­ce­nie, pierws­zy importer

Oprócz wymi­e­n­ionych poniżej cer­ty­fi­ka­tów, jes­teś­my rów­nież part­ne­rem kon­trak­to­wym QS.

Odpo­wied­ni cer­ty­fi­kat jest dost­ęp­ny do pobra­nia tutaj.

EU Bio Zertifizierung
DE ÖKO 039

EUbiosiegelneu

GMP+ FSA
sin­ce 2004

getreide-bergmann-zertifikate-bio-weizen-GMP

Bio Suis­se organic
Zer­ti­fi­kat

Logo Bio Suisse organic_big font zentriert