HIS­TO­RIE

NAS­ZA
HIS­TO­RIA FIRMY
OD 1949

Jako part­ner rol­nict­wa od trzech poko­leń, byliś­my świad­ka­mi i współuc­zest­ni­ka­mi wie­lu zmi­an w rol­nict­wie i handlu.

Poniżej przedsta­wia­my Państ­wu oś cza­su z naj­waż­nie­js­zymi eta­pa­mi nas­zej 70-let­niej historii:

1949

W cza­sach odbu­do­wy gos­podar­c­zej w Niemc­zech Karl Berg­mann zakła­da han­del pro­duk­tami krajowymi.

1959

Hel­mut Berg­mann, syn Kar­la, przej­mu­je fir­mę. Nas­tęp­nie przedsię­bi­orst­wo działa pod nazwą Karl Berg­mann Sohn. Od poc­ząt­ku do koń­ca lat 60-tych podej­mo­wa­ne są waż­ne kro­ki w kier­un­ku nowo­c­zes­n­ego przedsię­bi­orst­wa hand­lu rol­n­ego: nowa budo­wa i póź­nie­js­za roz­bu­do­wa maga­zy­nu w przy­szłej sied­zi­bie firmy.

1965

Po tym nas­tąpiła prze­pro­wadzka do nowego budyn­ku fir­my ze spec­ja­lis­ty­cz­nym skle­pem ogrod­nic­zym, a także urucho­mie­nie 3 filii w powie­cie Alzen­au i Aschaf­fen­burg. Lata sześćd­zie­sią­te cha­rak­tery­zu­ją się szyb­kim roz­wo­jem maso­wych hodow­li bydła i ich zaopa­trze­niem w paszę.

1970

Nowa gałąź działal­ności, sprze­daż hur­to­wa owo­ców i war­zyw, sta­je się trze­cią ważną gałę­zią gospodarki.

1974

Karl Berg­mann Sohn sta­je się pierws­zym “zie­l­onym domem towa­rowym” w Bawa­rii. Od tego momen­tu nazwa “DAS GRÜ­NE WAREN­HAUS” zys­ku­je na znac­ze­niu i sta­je się syn­o­ni­mem hand­lu wokół ogrod­nict­wa i rolnictwa.

1974

umie­ra założy­ciel Karl Bergmann.

1989

spół­ka zosta­je przeksz­tał­co­na w spółkę z ogra­nic­zoną odpo­wied­zi­al­nością. Po zjed­no­c­ze­niu Nie­miec han­del rol­ny rozszer­za się rów­nież na nowe kra­je związ­ko­we, co powo­du­je wzrost pon­ad­re­gio­nal­n­ego hand­lu zbożem.

1992

Poja­wiły się już pierw­s­ze sprze­daże zboża z pro­duk­c­ji ekologicznej.

1998

Zboże jest przedmio­tem hand­lu w całej Europie

2003

Klaus Berg­mann przej­mu­je kie­row­nict­wo w trze­cim poko­leniu. W tym samym roku zosta­je wdroż­o­ny sys­tem zar­ząd­za­nia jakością i GMP (Good Manu­fac­tu­ring Practice).

2004

Fir­ma sta­je się cer­ty­fi­kowanym i uznanym hand­low­cem Bio Suisse.

2005

Zain­s­ta­lowa­ny jest sys­tem solar­ny o mocy 29,9 kWp. Rów­no­c­ześ­nie na budyn­ku biuro­wym zain­s­ta­lowa­no sys­tem o mocy 9,45 kWp. Wpro­wad­za się skom­pu­tery­zowa­ne zar­ząd­za­nie partiami.

2006

Poc­zą­tek hand­lu zbożem z “za oceanem”.

2007

Rozszer­ze­nie cer­ty­fi­ka­c­ji eko­lo­gicz­nej o ame­ry­kań­ski stan­dard NOP.

2008

Wdroże­nie nowego opro­gra­mo­wa­nia rol­nic­ze­go, któ­re umoż­li­wia szybs­ze i kom­pl­ek­so­we śled­ze­nie, zwłaszc­za dzięki tech­no­lo­gi­om komunikacyjnym.

2009

Wchod­zi­my w nowy rok z nowy­mi impulsa­mi. Wize­ru­nek fir­my znaj­du­je odzwier­cied­le­nie w nowym LOGO.

2013

Ener­ge­ty­cz­na renowac­ja budyn­ku fir­my z nacis­kiem na eko­lo­gię. Mie­js­co­we konopie są wykor­zy­sty­wa­ne jako mate­riał izolacyjny.

2014

Od 65 lat w służ­bie rolnictwa.

2018

Ener­ge­ty­cz­ny remont 2. części. Daw­na przy­bu­dów­ka skle­pu jest w trak­cie remon­tu. Tym razem z recy­klin­go­wany­mi work­a­mi juto­wy­mi z ziar­na kakaow­ca od fir­my RIT­TER SPORT.